Akce ve veřejném prostranství

Město Pardubice chce být pro své obyvatele i návštěvníky příjemným, živým městem, kde se stále něco děje a kde se lidé nenudí. Každá snaha o celoroční oživení veřejného prostranství města a jeho jednotlivých městských částí je vítaná. Abychom pořadatelům usnadnili orientaci v nezbytných administrativních procesech spojených s organizací akce ve veřejném prostranství, připravili jsme pro vás přehled nezbytných kroků, který by vám měl pořádání kulturní či sportovní akce ve veřejném prostranství ulehčit.

  1. Oznámení o konání veřejné akce

Pořádáte-li v Pardubicích veřejnou venkovní akci (tedy mimo uzavřené vnitřní prostory staveb), jste bez ohledu na to, zda je majitelem pozemku soukromý subjekt či veřejná instituce, vždy povinni písemně ohlásit konání veřejné akce na příslušném úřadu městského obvodu. Tato povinnost je stanovena na základě Obecně závazné vyhlášky č. 13/2006 o veřejném pořádku v platné znění. Oznámení je nutno podat nejpozději do 10 kalendářních dnů před termínem akce a je možno využít formuláře, který zveřejňují jednotlivé městské obvody na svých webových stránkách – odkaz na jednotlivé stránky naleznete níže.

Pozn.: Ohlášení provedení ohňostroje místně příslušnému úřadu městského obvodu se řídí zvláštním právním předpisem.

2. Žádost o zvláštní užívání místní komunikace (tzv. zábor veřejného prostranství)

Veřejným prostranstvím jsou podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích prostory přístupné každému bez omezení, tj. sloužící obecnému užívání - bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Jsou to ze zákona všechny ulice, chodníky, náměstí, tržiště, parky, veřejná zeleň a další prostory.

Pokud plánujete uspořádat kulturní či sportovní akci ve veřejném prostranství pod správou města, je třeba podat žádost o zvláštní užívání místní komunikace, případně žádost o vydání souhlasu s užíváním veřejného prostranství místně příslušnému úřadu městského obvodu. (V praxi se často používá také neoficiální termín zábor veřejného prostranství.)

Na webové stránce každého úřadu městského obvodu naleznete příslušné formuláře (Žádost o zvláštním užívání místní komunikaci či Žádost o vydání souhlasu s užíváním veřejného prostranství). Každý městský obvod má zároveň vlastní postup a podmínky, proto si níže vyberte příslušný obvod a stáhněte si potřebný formulář.

3. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Obec v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích reguluje zvláštní užívání veřejného prostranství stanovením místního poplatku za užívání veřejného prostranství. Poplatek se platí od prvního dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství a trvá do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo a veřejné prostranství bylo uvedeno do stavu způsobilého k řádnému užívání. Poplatek je splatný do 30 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství. Veřejná prostranství, za jejichž užívání se platí poplatek, jsou jmenovitě uvedena v příloze č. 1 Obecně závazné vyhlášky statutárního města Pardubic č. 9/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2020 – odkaz zde

Pro stanovení poplatku je třeba vyplnit formulář Ohlášení údajů pro stanovení výše poplatkové povinnosti, který naleznete na webu příslušného městského obvodu, který vám rozhodnutí o užívání veřejného prostranství vydal.

Kulturní a sportovní akce pořádané na veřejném prostranství jsou od poplatku osvobozeny, avšak pozor: v případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození či úlevu do 30 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství, nárok na osvobození či úlevu zaniká.

V případě nejasností a dotazů určitě neváhejte kontaktovat se svými dotazy zaměstnance příslušných úřadů.

Formuláře jednotlivých úřadů městských obvodů:


Další praktické podněty:

  • S pracovníky konkrétních úřadů také můžete projednat další podmínky pro konání vaší akce, například možnosti připojení na elektrickou energii v místě konání akce či podobně.
  • Pokud jste se ještě nerozhodli, kde svoji akci ve veřejném prostranství uskutečníte, připravujeme pro vás kulturní mapu města s vyznačením míst vhodných pro pořádání akce ve veřejném prostoru města, včetně základních podmínek pro jejich konání.
  • Důležité upozornění: hudební produkce musí skončit do 22:00 hodin, aby nedocházelo k rušení nočního klidu. Případné zkrácení doby nočního klidu je záležitost procesně značně náročná - více k tomuto tématu zde


Kontakt pro další informace

Telefon: 466 859 535
E-mail: kultura.cestovniruch@mmp.cz