Popis projektu

Hlavní problém:
Projekt řeší problém definovaný v rámci Strategie pro kulturu a kreativitu města Pardubic – konkrétně absenci platformy, která by umožnila propojit kulturně-kreativní a podnikatelskou sféru. Pro subjekty v oblasti kulturního sektoru je obtížné oslovit komerční sféru s nabídkou spolupráce. Potenciál kulturního sektoru tak není plně využitý a subjekty, které v něm působí nevyužívají všechny možnosti financování.

Popis projektu

Cíl projektu:
Cílem je vytvoření nové unikátní platformy pro podporu partnerství mezi dvěma zdánlivě odlišnými světy – světem byznysu a kultury. Stěžejním cílem pilotního projektu, který je v České republice zatím ojedinělý, je propojení místní kulturní scény s firmami působícími v regionu za účelem poskytnout oběma stranám možnost pobavit se o možnostech vzájemné spolupráce, podpořit způsoby vícezdrojového financování kulturních aktivit (zejména nezřizované kulturní scény) a přispět k rozvoji kreativního prostředí města.

Princip projektu:
Arts for Business & Business for Arts společným projektem statutárního města Pardubice a agentury CzechInvest a poprvé byl realizován v roce 2019.

Na počátku harmonogramu projektu je otevřená výzva, v rámci které mají kulturní aktéři možnost zaslat svůj projekt a nabídku možností spolupráce s privátním sektorem. Porota složená ze zástupců agentury CzechInvest a Magistrátu města Pardubice následně provede předvýběr 10 - 15 subjektů. Ty dostanou šanci své projekty osobně z očí do očí představit zástupcům místních firem, a to prostřednictvím netypického formátu - speed datingu.

Žádoucím výstupem ze setkání je uzavření oboustranně výhodného partnerství uměleckého a komerčního sektoru. Zástupci kulturní scény získávají novou příležitost a dovednost – „prodat“ svoji činnost a přesvědčit zástupce byznysu vhodným, kreativním způsobem o tom, že by měli spolupracovat právě s nimi. Soukromá sféra může mimo jiné díky projektu rozšířit své portfolio přístupu k sociální odpovědnosti firem formou spolupráce s uměleckou sférou.

Rozpočet projektu:
0 Kč

Dosavadní průběh projektu:
Do prvního ročníku Arts for Business & Business for Arts se v roce 2019 přihlásilo 17 kulturních projektů, osobního setkání – speed datingu se v listopadu finálně zúčastnilo 12 firem a 12 kulturních organizací. Intervaly jednotlivých „pohovorů“ byly dlouhé pět minut, tak aby se všichni aktéři prostřídali.

V další fázi po realizaci setkání byla zjišťována zpětná vazba jak ze strany firem, tak ze strany kulturních subjektů. Ta byla oboustranně veskrze pozitivní, převážná část kulturních subjektů se bezprostředně po setkání domnívala, že s některou z firem naváže v budoucnu spolupráci, současně se všichni účastníci vyjádřili, že by uvítali pokračování projektu Arts for Business & Business for Arts i do budoucna.

Projekt Arts for Business & Business for Arts nastartován s vizí dlouhodobého pokračování, s ohledem na charakter akce založeného na bezprostředním osobním kontaktu účastníků nebyl v letech 2020 a 2021 z epidemiologických důvodu (šíření onemocnění Covid – 19) realizován.