Cílem projektu odděleného sběru bioodpadů ve Pardubicích je umožnit občanům odkládat zelený odpad (tráva, listí, ovoce, zelenina apod.) odděleně od komunálního odpadu a tím zamezit jeho ukládání na skládky. Sebraný bioodpad je odvážen k využití na kompostárnu v Dražkovicích, kde se zpracovává na kvalitní kompost. Zájem o svoz tříděného bioodpadu z domácností neustále roste, v současné době je do projektu přihlášeno 4 500 účastníků.

Vyprazdňování zapůjčeného compostaineru bude v roce 2024 probíhat v pravidelných intervalech:

ObdobíInterval
leden – únorsvoz 1x měsíčně, 4. a 8. kalendářní týden (středa nebo pátek dle lokality)
březensvoz 2x měsíčně, 11. a 13. kalendářní týden (středa nebo pátek dle lokality)
duben – listopadsvoz 1x týdně, svozové dny středa nebo pátek dle lokality
prosinecsvoz 2x měsíčně, 50. a 52. kalendářní týden (středa nebo pátek dle lokality)


Svozovými dny jsou dle lokalit středa a pátek.

Svoz bioodpadu ve středu bude v roce 2024 uskutečňován v lokalitách: Slovany, Studánka, Dubina, Hůrka (v harmonogramu svoz označen červeně).

V ostatních částech města bude nadále svoz zajišťován v pátek (v harmonogramu označeno zeleně).

Svoz a vyprazdňování zapůjčeného compostaineru bude uskutečňován ve všech lokalitách dle podrobného harmonogramu.

V roce 2024 budou účastníci projektu přispívat na projekt částkou na účastníka a jednu nádobu 400,- Kč/rok. Splatnost poplatku pro stávající účastníky je do 30. dubna 2024.

Oddělený sběr bioodpadu ve městě Pardubicích je uskutečňován již 16 let Stanovená výše platby 400 Kč na poplatníka/nádobu a rok je vypočítána jako platba 1/3 skutečných nákladů na službu. Zbývající část nákladů hradí Magistrát města Pardubic. Nádobu účastník nehradí, ta je přidělena formou zápůjčky.

Za účelem platby Vám zasíláme složenku s jedinečným variabilním symbolem pro každou nádobu. Úhradu poplatku můžete provést zaplacením složenky na přepážkách České pošty, dále bezhotovostním převodem z účtu nebo v hotovosti na pokladnách Magistrátu města Pardubic a příslušných městských obvodů. A nově i prostřednictvím elektronického Portálu občana města Pardubice. Prostřednictvím e-portálu je možné zaplatit i místní poplatek za komunální odpad či za psa. Návod na registraci a provedení platby naleznete na https://eportal.pardubice.eu/.

Při platbě je nutné vždy uvádět variabilní symbol, který Vám byl pro danou službu přidělen. Poplatek pro nové účastníky přihlášené v průběhu roku je splatný v termínu uvedeném na přiložené složence.

Každý účastník, zapojený do projektu má možnost odběru 50 kg kvalitního kompostu zdarma. Volně ložený kompost je možné vyzvednout na kompostárně v Dražkovicích (Po-Pá 6,30 – 15,00 hod, tel.: 777 783 145). V případě nevyzvednutí kompostu do 31.12.2024, se nárok do dalšího roku nepřevádí.

Oddělený sběr bioodpadu je „otevřený projekt“ do něhož je možno se přihlásit kdykoli v průběhu kalendářního roku s tím, že přihlášky budou řešeny postupně v návaznosti na dodání nádob (composteinerů) výrobcem. Pro přihlášení do projektu využijte přihlašovací formulář.

POKUD JSTE JIŽ DO PROJEKTU ODDĚLENÉHO SVOZU BIOODPADU ZAPOJENI (STÁVAJÍCÍ ÚČASTNÍCI), NEPOTVRZUJTE PROSÍM ZNOVU SVOJI ÚČAST (pokud nemáte zájem o další nádobu) PROSTŘEDNICTVÍM PŘIHLAŠOVACÍHO FORMULÁŘE.

Jméno
E-mail
Telefon
Ulice, čp.
Městská část