Jak mám postupovat v případě, kdy se chci přihlásit do více výběrových řízení najednou? Mám vše dokládat v originále a v počtu odpovídajícím počtu výběrových řízení?

Pro každé výběrové řízení je nutné dodat v originále pouze přihlášku s uvedením názvu pracovní pozice a podpisem uchazeče. Všechny ostatní dokumenty, jako jsou například životopis, osobní dotazník, doložení vzdělání, výpis z rejstříku trestů a podobně, stačí dodat v originále pouze v jednom vyhotovení, ve zbylých výběrových řízeních stačí doložit jejich kopie.

Jak se mám připravit, abych měl/a šanci uspět?

Uchazeč by se měl orientovat v oblasti, které se nabízená pozice týká. Absolvování studia a případná praxe v oboru je výhodou, nebývá však podmínkou. Každý uchazeč by měl mít představu o zaměření činností, k jejichž výkonu se hlásí. Inzerát výběrového řízení proto obsahuje stručný výčet nejdůležitějších právních předpisů, kterými se konkrétní agenda řídí a o kterých by měl mít zájemce povědomí. Práce ve veřejné správě je úzce spjata s právními předpisy a většina činností je vykonávána podle zákonem stanoveného postupu a v zákonem stanoveném rozsahu. Uchazeč by měl dbát také na osobní projev. 

Mám šanci vyjednáváním ovlivnit výši nástupního platu?

Ne, jelikož nástupní plat je stanoven právním předpisem a jeho výše se odvíjí od zařazení do platové třídy a platového stupně (počet let započitatelné praxe). Plat může být navýšen až po skončení zkušební doby a dále na základě kvality odváděné práce formou osobního příplatku.

Jaká bude má pracovní doba?

Zaměstnanec je povinen být, s výjimkou přestávky na jídlo, na pracovišti v pondělí a středu od 8:00 hod. do 17:00 hod., v ostatní pracovní dny v době od 8:00 do 14:00 hod. Dle potřeb zaměstnance je možné sjednat pracovní dobu jinak, pokud tomu nebrání vážné pracovní důvody. V odůvodněných případech je možné se s nadřízeným domluvit na práci z domova.

Jaké se ode mě očekávají odborné znalosti?

Povinností úředníka, který vykonává správní činnosti stanovené vyhláškou č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, je prokázat zvláštní odbornou způsobilost nejdéle do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru nebo dne, kdy začal správní činnosti vykonávat. S procesem získání zvláštní odborné způsobilosti všem zaměstnancům pomáhá personální oddělení – přihlašování na školení, studijní volno, organizace zkoušek přímo v prostorách Magistrátu města Pardubice.