Informace k zápisům do MŠ

Chcete, aby Vaše dítě nastoupilo do mateřské školy, kterou zřizuje město Pardubice?
​​​​​​​Bližší informace o přijímacím řízení, kritériích pro přijetí, spádovosti škol a seznam škol najdete na níže uvedených webových stránkách

Životní situace

Kdy mohu přihlásit své dítě k předškolnímu vzdělávání a kdy se koná obvykle zápis do MŠ?

K předškolnímu vzdělávání se dítě přihlašuje na základě zápisu.

Zápis od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín si stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem a je zveřejněn v mateřských školách, na jejich webových stránkách, webových stránkách města a na odkaze:  https://zapisyms.pardubice.eu/

Do mateřských škol se přijímají děti nejdříve ve věku 2 let do zpravidla 6 let. Dítě       mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

Přijímání dětí do mateřské školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 14/2005 Sb.o předškolním vzdělávání, v platném znění.

Jaké doklady musí předložit zákonný zástupce dítěte u zápisu?

K žádosti o přijetí zákonný zástupce předloží:

Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, rodný list dítěte, průkaz zdravotní pojišťovny dítěte, doklad o trvalém pobytu dítěte – pokud se liší od pobytu zákonných zástupců. Cizinci doloží doklad o povolení pobytu dítěte.

Jaké jsou druhy poplatků v mateřské škole a je někdo od nich osvobozen?

V mateřské škole se platí měsíčně

  • úplata za předškolní vzdělávání (školné). Výši stanoví ředitel mateřské školy na období školního roku. Od placení úplaty jsou osvobozeny děti, pro které předškolní vzdělávání povinné.
  • úplata za školní stravování (stravné).

 

Osvobozen od placení úplaty za předškolní vzdělávání je:

  • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující dávku pomoci v hmotné nouzi,
  • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
  • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,
  • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče