Od roku 2024 je připravována nová bezplatná služba v rámci platby místního poplatku pro obyvatele Svítkova a Popkovic, kdy budou mít možnost požádat si o nádoby na plasty a papír a separovat v pohodlí domova bez docházení na kontejnerová stanoviště, a to pouze na základě vyplnění níže uvedeného formuláře.

O projektu "door to door"

S ohledem na novou legislativu v oblasti odpadů, avizované omezení skládkování komunálních odpadů (KO), vzrůstající nároky na provoz systému nakládání s odpady a další chystané legislativní změny vyvolávající potřebu zvýšení efektivity třídění a materiálového využívání odpadů připravilo na r. 2024 statutární město Pardubice ve spolupráci s městským obvodem Pardubice VI a svozovou společností Služby města Pardubice a.s. realizaci pilotního projektu „door to door“, kdy má každá nemovitost možnost třídit odpad samostatně, a to do barevných nádob. Princip systému svozu odpadů „door to door“ spočívá v tom, že občané mají nádoby na třídění plastu a papíru u svého domu. Třídění odpadu tak začíná přímo v domácnostech. Cílem je získat kvalitnější vytříděný odpad a zvýšit jeho objem. Zároveň by mělo dojít i ke snížení produkce směsného komunálního odpadu, který by jinak končil na skládce. Touto správnou recyklací by mělo dojít také k prodloužení doby mezi svozy směsného komunálního odpadu.

Systém „door to door“ (dále jen systém) je zároveň systémem zlepšení komfortu občanů pro odkládání odpadu – jeho přínosem je totiž také zkrácení docházkové vzdálenosti v místech, kde občané mají kontejnery na tříděný odpad daleko. Je tedy vhodný pro hustě zastavěnou část obcí se zástavbou rodinných domů, kde nejsou volná prostranství pro umístění kontejnerových stanovišť.

Obyvatelé obcí a měst, které systém využívají, se shodují, že od doby, kdy mají popelnice na recyklovaný odpad přímo u domu, se zlepšila celková recyklační morálka jejich domácností a mají zkušenost s tím, že správnou recyklací může člověk navíc prodlužovat jednotlivé rozestupy svozů směsného komunálního odpadu. Množství odloženého směsného komunálního odpadu díky tomuto systému kleslo a ukazuje se také, že systém funguje i v lokalitách, kde se předtím netřídilo.

Systém za dobu zavádění v ČR doznal jistých změn. Zpočátku, a to zejména na menších obcích, byl populární pytlový svoz, který byl na základě negativních zkušeností nahrazován nádobami. Postupným rozšiřováním nádobového systému roste i objem nádob z původních 120 l (i menších) na 240 l. V současné době zaváděné systémy operují s nádobami na kolečkách o velikosti 240 l (rozměry nádoby: výška 1 029 mm, šířka 583 mm, hloubka 737 mm), čímž se minimalizují provozní náklady, neboť může být nastavena perioda svozu separované složky např. 1x za 4 týdny. Tyto 240 l nádoby byly vybrány i pro město Pardubice.

Pro zavedení pilotního projektu byla v případě Pardubic vytipována lokalita zástavby rodinných domů ve Svítkově a Popkovicích, kde je minimum stanovišť kontejnerů pro separovaný sběr. Tato stanoviště zůstanou v počáteční fázi projektu zachována. Svoz KO (černé popelnice) bude po zaběhnutí systému (cca po půl roce) ve vybraných lokalitách zredukován z týdenního svozu na svoz 1x za 2 týdny – tedy na polovinu. Omezení svozu se bude týkat i občanů, kteří se do projektu odděleného sběru plastů a papíru nepřihlásí.

Zahájení pilotního projektu proběhlo v březnu roku 2024, kdy proběhla distribuce nádob do domácností, které vyplněním přihlašovacího formuláře projevily zájem o zapojení se do systému. Svoz tříděného odpadu bude probíhat dle harmonogramu svozu odpadů, který je uveden výše. Zapojení se do projektu (výpůjčka nádob a jejich svoz) je dobrovolné a pro občany zdarma. V současné době je v rámci pilotního projektu umožněno vypůjčit na jednu adresu pouze jednu sadu nádob (1 nádoba na plast + 1 nádoba na papír).


Pro nové zájemce

Pilotní projekt je i nadále otevřený a stále je možné se do něj přihlásit vyplněním níže uvedeného formuláře. Po vyplnění formuláře je možné nádoby vyzvednout na těchto místech:

 • V sídle společnosti Služby města Pardubic a.s. na adrese: Hůrka 1803, 530 12 Pardubice.
  Výdej nádob po předchozí telefonické dohodě na čísle 466 260 831-3, pondělí až pátek
  od 8 do 15 hodin.
 • V budově úřadu Městského obvodu Pardubice VI. na adrese: Kostnická 865, 530 06 Pardubice
  Výdej nádob po předchozí telefonické dohodě na čísle 466 797 970, výdej v termínech pondělí a středa od 13 do 16 hodin.

Při vyzvednutí nádob je nutné na místě podepsat „Smlouvu o výpůjčce nádob“. Půjčitelem nádob je společnost Služby města Pardubic a.s., která bude zajišťovat dodání nádob, evidenci a svoz odpadu.

Vaše dotazy (technické zajištění – distribuce nádob) zodpoví pracovníci SmP a.s. na tel. 466 260 833. S dotazy ohledně evidence (změna údajů v evidenci přihlášených apod.) se můžete obrátit na odbor životního prostředí Magistrátu města Pardubice tel. 466 859 169.

Přihláška do systému "door to door" – odděleného sběru plastů a papíru


Jméno
E-mail
Telefon
Adresa nemovitosti


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Na základě žádosti správce osobních údajů, kterým je statutární město Pardubice, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice, IČ 25262572 prohlašuji, že:

 • dávám souhlas se zpracováním osobních údajů jména a příjmení
 • dávám souhlas se zpracováním osobních údajů trvalého bydliště/adresy nemovitosti zapojené do projektu „door to door“ odděleného sběru plastů, papíru
 • dávám souhlas se zpracováním osobních údajů soukromé e-mailové adresy a
 • dávám souhlas se zpracováním osobních údajů soukromého telefonního čísla


Pro účely realizace projektu systému „door to door“ odděleného sběru plastů, papíru a dále pro účely následné komunikace a fyzické realizace projektu

Mimo oprávněných zaměstnanců statutárního města Pardubic nebudou osobní údaje předávány jiným příjemcům.

Doba uložení osobních údajů: Po dobu trvání projektu

Současně prohlašuji, že mi byly poskytnuty následující informace o zpracování osobních údajů a jsem srozuměn s tím, že:

 • Svůj souhlas (v plném rozsahu nebo jeho část) mohu kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas mohu odvolat zejména písemným prohlášením adresovaným na shora uvedenou adresu správce, datovou zprávou do datové schránky správce ukzbx4z a na e-mailovou adresu správce posta@mmp.cz. V záležitostech ochrany osobních údajů se mohu obrátit na správce rovněž telefonicky na telefonním čísle 466 859 169.
 • Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem pro plnění právní povinnosti nebo uzavření smlouvy. Případné odvolání souhlasu s dalším zpracováním osobních údajů pro mě ani pro nezletilého nebude mít žádné právní ani jiné důsledky, neboť právní základ zpracování těchto osobních údajů není založen na jiném důvodu, než je můj souhlas.
 • Mám právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.
 • Mám právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Osobní údaje, s jejichž zpracování jsem vyslovil(-a) souhlas, nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci a nebudou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování.

Dále potvrzuji, že jsem byl(-a) seznámen(-a) s informacemi o zpracování osobních údajů v rozsahu požadavků uvedených v článcích 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) a veškerými sděleními podle článků 15 až 22 a 34 obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2 a tyto informace jsou k dispozici na těchto webových stránkách.