1.       Podporovat stávající významné zaměstnavatele tak, aby se v Pardubicích rozvíjeli, investovali a zvyšovali své propojení s místní ekonomikou.

1.1                      Společná setkání

1.1.1         Vytvořit základnu pro vzájemnou výměnu informací, společné řešení problémů např.   1x za půl roku společné setkání reprezentantů města, kraje, veřejných institucí (ÚP, CzechInvest, KHK apod.) a významných podnikatelských subjektů.

Z:   vedení města                                                                     T:     průběžně


1.2                         Trvalá udržitelnost průmyslových zón

Zajistit rozvoj a trvalou udržitelnost průmyslových zón cestou zlepšování dopravního napojení a zkvalitnění infrastruktury.


1.2.1          Prosazovat napojení MPZ Staré Čívice v severní nebo jižní trase spolu s napojením budoucího přístavu.

Z:    vedení města, odbor majetku a investic,                      T:    rok 2013-               

      odbor dopravy

1.2.2          Zajistit politickou podporu vybudování jihozápadní tangenty s budoucím propojením na jihovýchodní obchvat a napojení zóny v Černé za Bory – viz KO Doprava D.2.3

Z:    vedení města                                                                     T:   průběžně

2.            Vytvářet podmínky pro nové investory ve vybraných oborech (s vysokou přidanou hodnotou, ve službách) a aktivně je získávat do Pardubic.

2.1                Objekty pro podnikání

Zmapovat nabídku objektů pro podnikání (ve výrobě i ve službách), zvážit možnosti jejich využití ve vztahu k územnímu plánu města a zajistit ve spolupráci s developery a CzechInvestem jejich nabídku 


2.1.1       Zajistit aktivní databázi objektů pro podnikání ve spolupráci s realitními kancelářemi a významnými vlastníky objektů a areálů, prezentovat detailní nabídku a on-line databázi na webových stránkách města

Z:    kancelář primátora, odbor hlavního architekta           T:   rok 2013-              

2.1.2         Provést zmapování brownfieldů ve městě, určit bodové závady, které bráni rozvoji některých lokalit, stanovit možnosti jejich využití ve vazbě na územním plán města a zajistit nabídku/přehled brownfieldů ve městě ve spolupráci s developery a CzechInvestem. V rámci pořízení nového územního plánu města zajistit podmínky pro lokalizaci záměrů investorů a developerů.

Z:    kancelář primátora, odbor hlavního architekta           T:  rok 2013-


2.2                Budování nových lokalit pro podnikání

Nabídnout další rozvojová území pro výrobu a služby


2.2.1         Přehodnotit územní plán, zda-li je nabídka rozvojových ploch ve městě dostatečná, a to jak z hlediska kapacitního, tak i funkčního    

Z:    kancelář primátora, odbor hlavního architekta            T:   rok2013-

2.2.2          Prosazovat vznik inkubátoru aplikovaného výzkumu a vývoje pod Univerzitou Pardubice

Z:    vedení města                                                                      T:    rok  2013-

2.2.3.         Podporovat společnou prezentaci města Pardubice a Pardubického kraje v oblasti identifikace nabídek (možností) pro umístění zahraničních i domácích rozvojových investic (např. umísťování investic do Semtín Zone

Z:   vedení města                                                                       T:    rok 2013-

2.2.4          Vytipovat nové lokality pro podnikatelské zóny především pro terciární sféru např. služby, obchod apod. (Jesničánky, Nemošice, Staročernsko…)

Z:   kancelář primátora, odbor hlavního architekta            T:    rok 2013-

 

4.             Zvýšit kvalifikaci místní pracovní síly, uvést v soulad nabídku a poptávku na trhu práce, přivést do města nové studenty a udržet je po absolvování školy

4.1             Spolupráce s Univerzitou

Napomáhat rozvoji Univerzity Pardubice zejména v oborech poptávaných na trhu práce a spolupracovat při rozvoji jejich areálů

Z:     vedení města                                                                            T:   průběžně


5.               Město Pardubice a jeho akciové společnosti budou při svém podnikání motivovány zejména snahou efektivně poskytovat kvalitní služby občanům města

5.1              Koncepce poslání a rozvoje jednotlivých akciových společností s významným akcionářským podílem města (nad 40%)  

 

5.1.1          Zpracovat koncepce (aktualizace) poslání a rozvoje jednotlivých akciových společností s významným akcionářským podílem města (nad 40%)

Z:     zástupci města v představenstvu dotčené a.s. ve spolupráci s úsekem finanční strategie a kapitálové   správy                                                                                                 T:    2014-