V této aktivitě bude realizován pravidelný monitoring a vyhodnocování realizace celého projektu (včetně realizovaných aktivit Implementace MAP), naplňování priorit a cílů MAP a naplňování akčních plánů. Na základě údajů z monitoringu a z informací získaných i jinými způsoby dalších celkových vyhodnocení budou zjišťovány přínosy, případně dopady a bude vyhodnocována úspěšnost procesů fungování a rozvoje partnerství. Žadatel bude postupovat dle přílohy č. 2 Postupy MAP II.