Připravovaná opatření pro případ nálezu nevybuchlé letecké munice v nezbytném rozsahu zahrnují i evakuaci mateřských, základních škol, ale i středních škol vč. jejich domovů mládeže (dále "školská zařízení"), která jsou umístěna v zónách ohrožení respektive zónách evakuace. O tom, že se školské zařízení nachází v zóně evakuace, jim bude oznámeno neprodleně prostřednictvím jejich zřizovatelů.

Jestliže policejní pyrotechnik nařídí evakuaci, bude bez zbytečného odkladu zahájena evakuace školských zařízení, které se v zónách ohrožení nacházejí. O této skutečnosti bude vyrozuměn/a ředitel/ka příslušného zařízení, ke kterému budou poté postupně přistavovány autobusy, jež budou děti odvážet do evakuačního střediska, kterým je primárně zimní stadion, nebo do jiných určených školských zařízení, pokud to kapacitně bude možné. Všechny děti z evakuovaných školských zařízení tedy budou přemístěny do bezpečí!

Na dveřích hlavního vchodu školského zařízení, které bylo evakuováno, bude vyvěšena informace o jeho přemístění s uvedením, do kterého zařízení byly děti přemístěny. Zároveň bude informace uveřejněna i na internetových stránkách města a bude-li to možné, i na internetových stránkách evakuovaného školského zařízení.

Pokud bude ukončena evakuace školského zařízení během standardní vyučovací doby, vrátí se děti do školského zařízení, které pravidelně navštěvují a následně domů, jako v kterýkoli jiný vyučovací den. Pokud však doba evakuace přesáhne standardní vyučovací dobu, mohou nastat tyto tři situace:

  1. dítě navštěvuje zařízení, které musí být evakuováno, a zároveň bydlí v zóně, která byla evakuována a po určitou dobu do ní nebude umožněn vstup,
  2. dítě navštěvuje zařízení, které musí být evakuováno, ale nebydlí v zóně, která byla evakuována,
  3. dítě navštěvuje zařízení, které nemusí být evakuováno, avšak bydlí v zóně, která byla evakuována a po určitou dobu do ní nebude umožněn vstup.


Způsob řešení uvedených situací je následující:

  1. dítě zůstane do doby ukončení evakuace, respektive doby uzávěry evakuovaného území v náhradním zařízení, pokud si jej sami dříve nevyzvednete; ve chvíli ukončení nařízené evakuace, respektive ukončení uzávěry evakuovaného území, budou nevyzvednuté děti odvezeny zpět do školského zařízení, do kterého pravidelně dochází; o dalším postupu budete informováni personálem školského zařízení, které vaše dítě navštěvuje,
  2. po skončení výuky bude s ohledem na věk dítěte a po domluvě s rodiči rozhodnuto příslušným pedagogickým pracovníkem o propuštění dítěte domů; ostatní děti nadále setrvají v náhradním zařízení do příjezdu rodičů; o dalším postupu budete informováni personálem školského zařízení, které vaše dítě navštěvuje,
  3. do doby ukončení evakuace, respektive doby uzávěry evakuovaného území, zůstanou děti pod dohledem pracovníků školy i po ukončení výuky a dítěti nebude umožněn odchod ze školy, pokud si jej sami dříve nevyzvednete.


Jestliže vaše dítě bydlí v předpokládaných zónách evakuace a není zde hlášeno k trvalému pobytu, informujte prosím o této skutečnosti školské zařízení, které navštěvuje, a to např. prostřednictvím třídního učitele.

Nebudete-li si moci své dítě vyzvednout, např. z důvodu složité dopravní situace, informujte telefonicky, je-li to možné, pedagogické pracovníky odpovědné za vaše dítě, případně se obraťte na jedno ze zde uvedených telefonních čísel.