Havarijní plán Pardubického kraje

Havarijní plán Pardubického kraje je základním dokumentem v oblasti havarijního plánování, který se zpracovává pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu. Tvorba dokumentu vyplývá ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému (dále jen "zákon"), podrobnosti k jeho zpracování jsou uvedeny v § 25 respektive v Příloze č. 1 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému. Statutární město Pardubice má k dispozici výpis z Havarijního plánu Pardubického kraje pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice.

Zdroje rizik byly stanoveny Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje, a to v souladu se zákonem, Usnesením vlády č. 369/2016 a Sbírkou interních aktů řízení generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky, částka 35/2017. Pro podlimitní objekty byly stanoveny tzv. "zóny ohrožení", jejichž velikost je stanovena v závislosti na množství a druhu nebo kategorii nebezpečné látky umístěné v podlimitním objektu a v současné době se pohybují v rozmezí od 100 do 221 metrů.

Jako možné zdroje rizik byly vyhodnoceny tzv. "podlimitní objekty", kterými jsou:

  • objekty zařazené do skupiny A podle zákona o prevenci závažných havárií,
  • objekty nezařazené do skupiny A nebo skupiny B podle zákona o prevenci závažných havárií, pokud jsou v něm umístěny následující látky:
    • bezvodý amoniak v množství větším než 1 t,
    • chlor v množství větším než 400 kg,
    • zkapalněné LPG, CNG v množství větším než 1 t,
  • objekty výše neuvedené, které však mohou v případě vzniku mimořádné události představovat pro své okolí významné ohrožení.


Jedná se o vybrané čerpací stanice pohonných hmot včetně LPG a CNG, sklady a technologická zařízení s větším množstvím nebezpečných chemických látek, jako jsou například pivovar, mrazírny, zimní stadion, plavecké areály apod.

Umístění podlimitních objektů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice, a důležité informace o nich, včetně zobrazení zóny ohrožení, naleznete na Geoportálu města.