V souvislosti s dlouhotrvajícím obdobím sucha může být Českým hydrometeorologickým ústavem (dále "ČHMÚ") vydána výstraha na nebezpečí požárů. V souvisloti s tímto rizikem vždy platí následující doporučení:

 • nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích,
 • nevypalovat trávu,
 • neodhazovat cigaretové nedopalky na zem,
 • nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně,
 • dbát na úsporné hospodaření s vodou,
 • řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány.


V případě, že ČHMÚ vydal výstrahu na nebezpečí požárů s vysokým stupněm nebezpečí, nastává účinnost Nařízení Pardubického kraje č. 4/2016 ze dne 30. 3. 2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

V takovém případě je zakázáno na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru:

 • rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň,
 • kouřit,
 • odhazovat hořící nebo doutnající předměty,
 • provozovat parní lokomotivy na území kraje bez přijatých podmínek požární bezpečnosti zpracovaných v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem,
 • vjíždět motorovým vozidlům na lesní, polní cesty a suché travní porosty, vyjma vozidel vlastníků lesů, kteří provádějí těžbu nahodilou v souladu se zvláštním právním předpisem nebo zabezpečují opatření pro dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, dále vyjma vozidel vlastníků nemovitostí nebo osob s jiným užívacím právem, k jejichž nemovitosti nevede jiná přístupová cesta, a vozidel provádějících práce v období sklizně za podmínek uvedených v odstavci 2 článku č. 4 nařízení,
 • odebírat vodu ze zdrojů pro hašení požárů k jiným účelům,

 • používat zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

Co je místo se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru a další informace naleznete v Nařízení Pardubického kraje č. 4/2016, které je ke stažení níže.