• Žádost o startovací byt si mohou podat jednotlivci, nesezdané páry, manželé či registrovaní partneři bez podmínky trvalého bydliště v Pardubicích.
 • Žadatel musí splňovat v den podání žádosti věkovou hranici 18 – 30 let.
 • U partnerů platí, že jeden z páru musí splňovat věkovou kategorii 18 – 30 let, druhý z páru může být starší 30 let, ale celkový součet věku partnerů nesmí přesáhnout 65 let.
 • Žadatel není dlužníkem vůči městu. Prokázání bezdlužnosti budou vylosovaní žadatelé dokládat přílohou k žádosti potvrzením od:

  • Úřadu městského obvodu – poplatky za svoz komunálního odpadu, poplatky za psa a přestupky - platí pouze pro trvalé bydliště v Pardubicích.
  • Magistrátu města Pardubic, odbor ekonomický, oddělení daní a daňových pohledávek - platí pro všechny žadatele - jedná se o dluhy na městské policii, oddělení přestupků, dopravy, životního prostředí, živnostenského a stavebního úřadu.
  • Dopravního podniku města Pardubic – platí pro všechny žadatele – neuhrazené pokuty.
  • Magistrátu města Pardubic, odbor majetku a investic - oddělení správy bytových domů a nebytových prostor - platí pouze pro žadatele s trvalým bydlištěm v Pardubicích – dluhy za nájemné v městských bytech.
 • Žadatel není v den podání žádosti vlastníkem nemovitosti určené k bydlení. K žádosti bude vylosovaný žadatel dokládat aktuální výpis z katastru nemovitostí.
 • Žadatel je ekonomicky aktivní, je zaměstnán nebo je samostatně výdělečně činný. Příjem alespoň jednoho z žadatelů nesmí klesnout pod hranici 16.000Kč hrubého za měsíc. Vylosovaný žadatel doloží potvrzením od zaměstnavatele. U podnikatelů se vyžaduje nejaktuálnější daňové přiznání.
 • Do příjmu se nezapočítávají dávky státní sociální podpory ani hmotné nouze.
 • K žádosti budou vylosovaní žadatelé dokládat výpis ze zdravotního pojištění, na kterém nesmí být evidován pojišťovnou dluh.
 • Nájemní smlouva bude uzavírána na dobu 4 let bez možnosti prodloužení.
 • Nájemník může program v průběhu 4 let kdykoliv opustit, nebude mít však možnost si podat znovu žádost. Výpovědní doba bude nastavena na 3 měsíce.
 • Po uplynutí 4 let budou mít nájemníci povinnost byt řádně odevzdat.
 • První 3 roky programu budou nájemníci platit zvýhodněné nájemné 80 Kč/m2/měsíc + energie a poslední čtvrtý rok programu bude částka navýšena na 100 Kč/m2/měsíc + energie.
 • Žadatel si bude moci podat pouze jednu žádost na jeden konkrétní byt, který si vybere předem z nabídky volných bytů určených ke startovacímu bydlení.
 • Neúspěšní žadatelé (nebudou vylosováni, ale splňují formální náležitosti) si mohu podat žádost opakovaně.
 • U každého vylosovaného žadatele, který nemá trvalé bydliště v Pardubicích, bude zajištěno prostřednictvím souhlasu vlastníka nové trvalé bydliště na adrese bytu, o který si žádal a to ještě před podpisem nájemní smlouvy. V případě, že nebude s tímto postupem žadatel souhlasit a nebude si chtít na adrese bytu zřídit trvalé bydliště, nebude s ním podepsána nájemní smlouva.