Podatelna MP Pardubice pro podání v listinné podobě

Statutární město Pardubice, městská policie
Pernerova 443
530 02 Pardubice

Provozní doba
Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek7:00 – 15:00
Středa7:00 – 17:00


Podání doručené v listinné podobě: Je-li podatelně doručen dokument v listinné podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že není čitelný, ale lze určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, vyrozumí podatelna odesílatele o zjištěné vadě a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu odstranit, dokument se dále nezpracovává.
Je-li podatelně doručen dokument v listinné podobě, který je neúplný nebo poškozený tak, že není čitelný a nelze určit odesílatele, dokument se dále nezpracovává.
Podání doručené na přenosném nosiči, elektronické podání a podání do datových schránek (DS) zajišťuje pro Městskou policii Pardubice Centrální podatelna MmP.


Kontakty na ředitelství

Bc. Jan Halda - ředitel
Mgr. Vladimír Erbs -  velitel útvaru pro přímý výkon
telefon: 466 859 221
email: sekretariat@mppardubice.cz

Kontakty na jednotlivá oddělení

Preventivní a informační služba
Pernerova 443
530 02 Pardubice
telefon: 466 859 228
email: prevence@mppardubice.cz

Oddělení řešení přestupků
Chrudimská 2648
530 02 Pardubice
telefon: 466 859 240

Obvodní oddělení centrum
Pernerova 443
530 02 Pardubice

Obvodní oddělení 2
Nová 282
530 09 Pardubice

Obvodní oddělení 3
Erno Košťála 980
530 12 Pardubice

Obvodní oddělení 4 / Oddělení řešení přestupků
Chrudimská 2648
530 02 Pardubice

Whistleblowing

Podávání oznámení dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

Oznámení lze podat ústně v budově Pernštýnské nám. 1, Pardubice, v kanceláři č. A229, eventuálně v kanceláři č. A129. O podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam oznámení.

  1. písemně na adresu: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, s označením obálky „NEOTVÍRAT – OZNÁMENÍ - pouze k rukám ÚTVARU INTERNÍHO AUDITU“.
  2. telefonicky, na telefonním čísle 604 770 514 nebo 604 770 523. Telefonický hovor bude v případě souhlasu oznamovatele nahráván.
  3. elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@mmp.cz