Odbor hlavního architekta pořídil ve spolupráci s MO5 krajinářskou studii žádoucích krajinných úprav v katastru obce Dražkovice. Návrh představuje vhodné úpravy v extravilánu vycházející z požadavku na zmenšení rozlehlých lánů polí, posílení biodiverzity, uplatnění adaptačních opatření a doplnění zaniklých krajinných struktur.

Hlavním přínosem návrhu je doporučení na vhodné doplnění ovocných alejí, sadů, remízů, mokřadů a dalších krajinných struktur jak na pozemcích města, tak na soukromých pozemcích.

Koncepce vychází ze sítě polních cest a doporučených rozšíření ekologicky stabilních ploch za účelem lepšího zadržování vody v krajině a posílení biodiverzity. Návrh počítá s možností založení 5 ha nových ekologicky stabilních linií a ploch a cílí na aktuálně vyhlašované dotace OPŽP.