Městský kamerový systém

Podle zákona o obecní policii č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je městská policie oprávněna k následujícímu:

§ 24b
(1) Obecní policie je oprávněna, je-li to potřebné pro plnění jejích úkolů podle tohoto nebo jiného zákona, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných, popřípadě též zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu.
(2) Jsou-li k pořizování záznamů podle odstavce 1 zřízeny stálé automatické technické systémy, je obecní policie povinna informace o zřízení takových systémů vhodným způsobem uveřejnit.

Další nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č. 110/2019 Sb.

Městská police Pardubice, kromě Městského kamerového systému (dále MKS), používá pro pořízení zvukových a obrazových záznamů následující zařízení:

  • kamery ve služebních vozidlech
  • fotopasti
  • osobní kamery strážníků
  • mobilní kamerové sety, které jsou součástí MKS

MKS: Detailní informace vč. Polygonu viditelnosti naleznete na GEOPORTÁLE Magistrátu města Pardubic.