Dobrý den, vítejte na stránce Městské policie Pardubice, která vás provede výběrovým řízením. Zde můžete zjistit všechny informace, které potřebujete k tomu, abyste u nás mohli začít pracovní kariéru strážníka městské policie. Proto jste přeci tady. Tak pojďme na to: 

Začneme tím, kdo je vlastně strážník. Je to někdo, kdo pomáhá. Svému městu, svým sousedům, pomáhá udržet v ulicích pořádek a klid. Dohlíží na dodržování zákonů a také pomáhá v situacích, na které žádný paragraf nepamatuje. 

 Co u nás nabízíme: 

 • Stabilní zaměstnání a jistotu pravidelného příjmu
 • Zaměstnanecké benefity v průměrné hodnotě 9000 Kč/rok, které je možné využít na:
  • Rekreaci a dětské tábory
  • Kulturu a sport
  • Rehabilitace, wellness a další dle zájmu 
 • Elektronické stravenky v hodnotě 150 Kč a 225 Kč/průměrem měsíčně cca 2500 Kč
 • 5 týdnů dovolené
 • Pracovní rehabilitace v délce 5 dní
 • Až 5 dní sick days
 • Příspěvek k penzijnímu připojištění 1200 Kč měsíčně
 • Čtvrtletní, celoroční a mimořádné odměny
 • Při splnění zákonných podmínek po 15 odsloužených letech nárok na odchodné 
 • Možnost zvýhodněného telefonního a datového tarifu, tuto nabídku mohou využít i tvoji rodinní příslušníci

 

Platové podmínky:

 • Nástupní plat na pozici čekatele je až 23 510 Kč hrubého příjmu
 • Po získání osvědčení je výše měsíčního hrubého příjmu až 32 760 Kč
 • Při podpisu pracovní smlouvy na dobu neurčitou lze dosáhnout výše měsíčního hrubého příjmu až 38 520 Kč dle předchozí praxe
 • Průměrný hrubý plat strážníka u MP PCE v roce 2022 činil 40 231 Kč

 

Plat strážníka se skládá z těchto položek:

 • Základní tarif
 • Rizikový příplatek
 • Příplatek za směnnost
 • Příplatky za práci v noci
 • Příplatky za práci v sobotu, neděli a svátek
 • Osobní příplatek
 • Odměny

 

 Předpoklady pro výkon práce strážníka:

 Strážníkem může být občan České republiky, který:

 • je bezúhonný
 • je spolehlivý
 • je starší 18 let
 • je zdravotně způsobilý
 • dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou

Bezúhonnost – obec si za účelem ověření, že uchazeč o zaměstnání strážníka splňuje podmínky bezúhonnosti, vyžádá opis z evidence Rejstříku trestů. Při posuzování bezúhonnosti se nepřihlíží k zahlazení odsouzení podle zvláštního právního předpisu nebo k rozhodnutí prezidenta republiky, v jejichž důsledku se na uchazeče o zaměstnání strážníka hledí, jako by odsouzen nebyl.

Spolehlivost prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka čestným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců. Obec je oprávněna vyžádat si k ověření pravdivosti tohoto čestného prohlášení opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů nebo údaj z jiné evidence, ve které jsou vedeny údaje o spáchaných přestupcích nebo o jednáních, která mají znaky přestupků.

 

Průběh výběrového řízení:

Uchazeči vyplní žádost o zařazení do výběrového řízení, které spolu s ručně psaným životopisem, čestným prohlášením o spolehlivosti doručí na adresu Městské policie Pardubice, Pernerova 443, 530 02 Pardubice.

Městská policie vyzve uchazeče k informativnímu pohovoru. Ten se skládá z pretestu a pohovoru před výběrovou komisí. Na základě rozhodnutí komise budou vybraní uchazeči pozváni k psychologickým testům a po jejich splnění i k testům fyzické zdatnosti. Veškeré výsledky slouží výhradně pro potřebu výběrového řízení a nejsou uchazečům sdělovány. Výběrová komise na základě všech podkladů a výsledků rozhodne o přijetí či nepřijetí uchazeče. 

Po přijetí:

Přijatí uchazeči se stávají zaměstnanci statutárního města Pardubice – městské policie. Jsou zařazeni do rekvalifikačního kurzu, jehož veškeré náklady hradí zaměstnavatel. Rozsah výcviku čekatele a strážníka je stanoven vyhláškou MV č. 418/2008 Sb. Součástí rekvalifikačního kurzu je i výcvik čekatelů k používání donucovacích prostředků.

Odbornou způsobilost čekatele ověřuje zkušební komise Ministerstva vnitra formou zkoušky.

Po úspěšném vykonání zkoušky vydá Ministerstvo vnitra Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

Strážníci musí též úspěšně splnit zkoušku k získání zbrojního průkazu skupiny D (pro výkon zaměstnání nebo povolání), a to do šesti měsíců od získání osvědčení strážníka.  

 V případě dotazů se obraťte na personální úsek, tel: + 420 466 859 226 nebo na oddělení prevence email prevence@mppardubice.cz a tel. + 420 466 859 228.

Informace o zpracování osobních údajů: Poskytnuté osobní údaje bude správce zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je naplnění právní povinnosti ve smyslu z. č. 553/1991 Sb., který uchazečům ukládá prokázat splnění požadavků pro výkon funkce, která je předmětem tohoto výběrového řízení a dále podkladem pro uzavření pracovněprávního vztahu s vybraným uchazečem.

Sdělení e-mailové adresy a telefonního čísla v přihlášce umožňuje zefektivnění komunikace mezi uchazečem a správcem v rámci výběrového řízení (např. k vyrozumění uchazeče o termínech pohovorů, k doplnění přihlášky apod.).

Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě, vyjma členů výběrové komise, osob pověřených na základě rozhodnutí výběrové komise a oprávněných zaměstnanců správce, a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Neúspěšným uchazečům budou zaslané dokumenty vráceny po ukončení výběrového řízení na jejich korespondenční adresu.