Noční klid - podání žádosti o výjimku

Od roku 2016, kdy došlo ke změně v legislativě, je proces udělení výjimky z nočního klidu, resp. zkrácení doby nočního klidu, poměrně komplikovaný a časově náročný. V první řadě je tak na místě zvážit, zda je skutečně nutné o výjimku žádat a zda Vámi pořádaná kulturní, sportovní či jiná událost skutečně nemůže skončit ještě před 10. hodinou večerní.

Zákonem je noční klid vymezen na dobu mezi 22. a 6. hodinou. Ve výjimečných případech a za konkrétním účelem je možné po omezenou dobu a v rámci určené lokality dobu nočního klidu zkrátit. Jedná se o takové případy, kdy společenský nebo kulturní přínos takové události převýší nepohodlí způsobené občanům narušením nočního klidu.

Každý, kdo chce pořádat na území města akci, která by dobu nočního klidu narušila (od 22. do 6. hodiny), musí požádat o schválení výjimky k nočnímu klidu. Výjimky jsou schvalovány prostřednictvím změny obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku. Lhůtu pro podání žádosti nelze proto stanovit – změna vyhlášky probíhá maximálně 2x ročně. Proto se doporučuje podat žádost minimálně s pětiměsíčním předstihem.

Žádost je nejprve předložena Kulturní komisi při Radě města Pardubic, na základě jejíhož usnesení je doporučena či nedoporučena ke schválení Radou města Pardubic, potažmo Zastupitelstvem města Pardubic. Vzhledem k tomu, že jde procesně o změnu obecně závazné vyhlášky, vyžaduje proces také připomínkovací období pro vyjádření městských obvodů. Po ukončení celého procesu je seznam akcí s výjimkou k nočnímu klidu předkládán Ministerstvu vnitra ČR, které posoudí, zda je udělení výjimky řádně odůvodněno a v souladu s platnou legislativou.

V případě kladného vyřízení žádosti také město Pardubice zpravidla přistupuje ke zkrácení doby nočního klidu na dobu maximálně od 0:00 do 6:00.

S ohledem na popsaný proces ještě jednou doporučujeme zvážit, zda je skutečně nutné, aby vámi pořádaná událost končila po 10. hodině večerní.

Žádosti podají pořadatelé akcí osobně, poštou nebo elektronicky na podatelnu Magistrátu města Pardubic či na příslušném odboru.

Formulář pro vyplnění žádosti o zkrácení doby nočního klidu Vám bude poskytnut na vyžádání u kontaktní osoby.

Kontaktní osoba:

  • Oblast kultury: Kristýna Macková, odbor školství kultury a sportu, kristyna.mackova@mmp.cz, tel.: +420 466 859 538.

  • Oblast sportu: Radek Strejček, odbor školství, kultury a sportu, radek.strejcek@mmp.cz, tel.: +420 466 859 513.