Cílem MAP je podpora rozvoje a potenciálu a osobností každého dítěte a žáka ve věku do 15 let. Hlavní důraz je kladen a podporu dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem. MAP obsahuje:

 •  3 povinná opatření:
  Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
  Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 
 • doporučená opatření
  Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků + kariérové poradenství v ZŠ
  Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 
 • průřezová a volitelná opatření
  Smysluplné trávení volného času