Analýza vzniku mimořádných událostí, a z toho vyplývající ohrožení území, se zhotovuje na základě analytických podkladů připravených jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému v rozsahu jejich působnosti. Obsahem analýzy, která se využívá při zpracování havarijního plánu kraje, je mj. přehled zdrojů mimořádných událostí a přehled pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro území.

Hasičský záchranný sbor kraje současně při přípravě na krizové situace a jejich řešení vede přehled možných zdrojů rizik, provádí analýzy ohrožení a zpracovává krizový plán obce s rozšířenou působností.

Přehled možných zdrojů rizik na území města a výsledek provedené analýzy naleznete na stránkách věnovaných havarijnímu plánu kraje, krizovému plánu obce s rozšířenou působností, zónám havarijního plánování a v grafické podobě také na Geoportálu města.