Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
ProjektantAtelier AURUM spol. s r.o.
Ing. arch. Ivana Petrů
Datum nabytí účinnosti7. července 2021
Doplňující informace

Úplné znění Územního plánu města Pardubice po XX. změně.

XX. změna Územního plánu města Pardubice byla vydána Zastupitelstvem města Pardubice na zasedání dne 29.04.2021 usnesením č. Z/2117/2021.

Do Úplného znění Územního plánu města Pardubice je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta. Úplného znění Územního plánu města Pardubice bylo dále poskytnuto Stavebnímu úřadu Magistrátu města Pardubic a Krajskému úřadu Pardubického kraje.

Zrušení části XVIII. Změny Územního plánu města Pardubice Krajským soudem:

Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích rozhodl rozsudkem vyhlášeným pod č.j. 52 A 49/2021-105 ze dne 11. října 2021 takto:

Opatření obecné povahy – XVIII. Změna Územního plánu města Pardubice – vydané usnesením zastupitelstva Statutárního města Pardubice ze dne 23.11.2017, které nabylo účinnosti dne 21.12.2017, se v části vymezující plochy „OK – občanská vybavenost koncentrovaná“ na pozemcích parcelní číslo 1803/6, 1800/2, 1798/1,1798/2,1800/5 a 1803/13, vše v katastrálním území Pardubice, zrušuje ke dni 14.12.2020.