Informace k platbám místních a správních poplatků

Místní poplatky

Místní poplatek ze psů a za obecní systém odpadového hospodářství
Místní poplatky jsou vybírány dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a dle platných obecně závazných vyhlášek Statutárního města Pardubic.

Poplatek ze psů

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
https://pardubice.eu/mistni-poplatek-ze-psu

Poplatek ze psů je splatný do 15. března poplatkového období. Činí-li sazba za jednoho psa více než
800,- Kč, je splatný ve čtyřech stejných splátkách a to do 15. března, 15. května, 15. srpna a 15. listopadu nebo ve dvou sjednaných splátkách a to do 15. března a 15. srpna příslušného kalendářního roku.

Sazba místního poplatku ze psů


Sazba v Kč/rok
Rodinné domy (i dvougenerační)
První pes200,00
Druhý a každý další pes300,00
Ostatní domy (objekty s více byty):
První pes1.200,00
Druhý a každý další pes1.500,00
Osoba starší 65 let, poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo držitel, který pobírá dva z těchto důchodů současně, přičemž jsou jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu
První pes200,00
Druhý a další pes300,00


Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
https://pardubice.eu/mistni-poplatek-za-obecni-system-odpadoveho-hospodarstvi


Sazba v Kč/rok
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je splatný
do 30. dubna
650,00


Poplatek za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
https://pardubice.eu/mistni-poplatek-za-zvlastni-uzivani-verejneho-prostranstvi

výkopové práce, skládky materiálu apod.                                 
(při splnění podmínek se snižuje na 50%)
10,- Kč/m2 a den
přenosné reklamní zařízení o půdorysu do 1m2200,- Kč/měsíc
reklamní zařízení20,- Kč/m2/den
vyhrazené stání pro osobní vozidlo10.000,- Kč/rok

umístění prodejního zařízení na tržním místě
   - vlastní výpěstky
   - ostatní 


20,- Kč/m2/den
40,- Kč/m2/den


Správní poplatky

Stanovené zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)30,- Kč/ každá započatá strana
ověření pravosti podpisu nebo otisku razítka na dokumentu nebo jeho stejnopisu (legalizace)50,- Kč/ podpis, otisk razítka


Czech POINT

výpis z obch. rejstříku, živnost. rejstříku, katastru nemovitostí100,- Kč za první stranu,- Kč; 20,- Kč za každou další stranu
výpis z rejstříku trestů100,- Kč
zřízení datové schránkyzdarma
opětovné vydání přístupových údajů k dat. schráncebez poplatku
provedení autorizované konverze do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny30,- Kč
provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny30,- Kč


Vydání povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace
(výkopy, skládky materiálu, umístění reklamy, vyhrazené stání apod.)

na dobu trvání do 10 dnů100,- Kč
na dobu trvání do 6 měsíců500,- Kč
na dobu trvání nad 6 měsíců1.000,- Kč
Vydání povolení k připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci 500,- Kč


Uvedený přehled vybíraných poplatků je jen informativní. Všechny vybírané poplatky mají stanoven okruh osob, které jdou od poplatkové povinnosti osvobozeny.


Platby lze provést

a) v hotovosti nebo platební kartou na pokladně ÚMO Pardubice III, Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice:
  pondělí; středa: od 8.00 do 17.00 hod.
  úterý; čtvrtek: od 8.00 do 15.30 hod.
  pátek: od 8.00 do 14.00 hod.

b) bankovním převodem nebo složenkou na účet ÚMO Pardubice III:

  • č. účtu: 181632479/0300
  • variabilní symbol: číslo poplatníka


VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ MĚSTA

https://pardubice.eu/vyhlasky-a-narizeni