Informace o platbách místních poplatků - za komunální odpad a ze psů

Místní poplatky

  • Místní poplatek ze psů – splatný do 30.6. příslušného kalendářního roku
  • Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství – splatný do 30.6. příslušného kalendářního roku

Místní poplatky jsou vybírány dle zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a dle platných obecně závazných vyhlášek Statutárního města Pardubice


Poplatky se platí

a) v hotovosti nebo kartou na pokladně ÚMO Pardubice VII v Rosicích nad Labem, G. Svobody 198:
pondělí; středa: od 8.00 do 11.30 hod a od 12.30 do 17.00 hod
úterý; čtvrtek: od 8.00 do 11.30 hod a od 12.30 do 15.00 hod
pátek: od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 14.00

b) bankovním převodem nebo složenkou na účet MO Pardubice VII:

  • č. účtu: 19-1205458319/0800

  • variabilní symbol ze psů: číslo poplatníka
  • variabilní symbol komunální odpad: číslo poplatníka, popř. datum narození nebo r.č. (každá osoba má svůj variabilní symbol)
    ​​​​​​​
  • specifický symbol pro místní poplatek ze psů: 1341
  • specifický symbol pro místní poplatek za komunální odpad: 1337


Městský obvod Pardubice VII vydal rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události jak pro místní poplatek ze psů, tak pro místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství na rok 2022. Rozhodnutí se týká fyzických osob, které přicházejí do České republiky z Ukrajiny v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině. Rozhodnutí jsou k dispozici na úřední desce Městského obvodu Pardubice VII.

Kdy vzniká přeplatek a nedoplatek