V případě potvrzeného nálezu letecké pumy může být nařízena evakuace

Vzhledem k tomu, že areál společnosti Paramo, a.s. (dříve rafinerie Fanto Werke A.G.), letiště a další lokality byly za 2. světové války několikrát při spojeneckých náletech zasaženy, nelze stále vyloučit, že na území města může dojít k nálezu nevybuchlé letecké munice. S největší pravděpodobností leteckých pum o hmotnosti 500 liber (226 kg) respektive 100 liber (45 kg). Každý takový nález znamená přijetí řady bezpečnostních opatření, jejichž smyslem je v první řadě ochrana života a zdraví osob a samozřejmě také jejich majetku.

Letecká puma o hmotnosti 226 kg obsahuje asi 120 kg trhaviny, přičemž pyrotechnické předpisy ukládají povinnost stanovit tzv. "zónu ohrožení", z níž musí být v případě potřeby provedena evakuace osob. Velikost zóny je vždy vyhodnocena a stanovena policejním pyrotechnikem, který je obeznámen s nalezenou municí, místními podmínkami apod. V roce 2009 po výbuchu letecké pumy v německém Göttingenu, dopadla střepina o hmotnosti cca 7 kg do vzdálenosti 800 metrů, kde prorazila střechu rodinného domu a skončila v dětském pokoji, dům byl naštěstí již evakuován. I z tohoto důvodu, tedy z důvodu možného doletu střepin, se velikost zóny evakuace stanovuje do vzdálenosti až 1000 metrů od místa nálezu. V závislosti na velikosti letecké pumy, místě nálezu a dalších důležitých okolnostech to však může být i více.

Pokud tedy dojde k potvrzenému nálezu letecké pumy, bude na místo neprodleně přivolán policejní pyrotechnik
a postupně budou realizována všechna opatření, která jsou městem a složkami integrovaného záchranného systému procvičována. Vyrozuměno bude Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, operační středisko městské policie Pardubice a oddělení krizového řízení magistrátu. V souladu s připravenými opatřeními proběhne vyrozumění veřejnosti prostřednictvím koncových prvků varování, tedy jak sirénami v majetku hasičského záchranného sboru kraje, tak i prostředky v majetku města, tj. prostřednictvím drátového i modernějšího bezdrátového informačního systému (dále "prvky varování"). Veřejnost bude informována také prostřednictvím médií a internetových stránek města, zřízeny budou speciální telefonní informační linky, kde lze získat další informace. Pro vyrozumění osob v zóně podél trasy převozu letecké pumy k případné likvidaci, bude využito kromě prvků varování také složek integrovaného záchranného systému, které budou informovat přímo nebo za použití rozhlasových prostředků umístěných na jejich vozidlech.

Vyrozumění a následná evakuace osob, které se nacházejí na ohroženém území, tedy v možné "zóně ohrožení", budou rozděleny do dvou, respektive tří etap. V odůvodněných případech může být 1. a 2. fáze evakuace sloučena do jedné.

Evakuace právnických či podnikajících fyzických osob, a případně jejich klientů či návštěvníků, probíhá zcela v odpovědnosti těchto subjektů.

1. fáze evakuace - zóna 500 metrů kolem místa nálezu

První etapa vyrozumění a evakuace se týká osob v zóně ohrožení do 500 metrů od místa nálezu, kde je riziko ohrožení života nejvyšší. Evakuace této zóny proběhne na základě rozhodnutí velitele zásahu, přičemž jak fyzické osoby, bydlící v této zóně, tak i právnické či podnikající fyzické osoby, budou postupně vyrozumívány nejen koncovými prvky varování, ale také složkami integrovaného záchranného systému. Pokud však zaznamenáte výzvu k evakuaci jiným způsobem již dříve, nečekejte a opusťte zónu ohrožení neprodleně respektive dle obdržených pokynů. Tato zóna bude následně uzavřena policií a nebude do ní umožněn vstup ani vjezd.

Fyzické osoby bydlící v zóně ohrožení musí, na základě obdržených pokynů, opustit stanovenou zónu a po dobu, kdy je do ní zakázán vstup, se do ní nemohou vrátit. K evakuaci mohou v takovém případě přistoupit dvěma způsoby. Buď využijí možnosti své vlastní evakuace, kdy se uchýlí na dobu, po kterou je evakuace nařízena, kamkoliv mimo uzavřený prostor, např. ke svým známým či příbuzným, nebo využijí evakuace organizované městem, kdy je evakuace osob provedena do evakuačního střediska, kterým je primárně zimní stadion, pokud nebude stanoveno jinak (evakuačním střediskem může být určeno též jedno nebo několik školských zařízení). V případě organizované evakuace mohou občané využít k přesunu do evakuačního střediska vlastní způsob přepravy, nebo využijí prostředky hromadné přepravy, kterými budou nápisem "EVAKUACE" označené autobusy Dopravního podniku města Pardubic, a.s. Ty budou přistaveny na tzv. místech shromáždění osob, kterými budou zejména předurčené zastávky MHD, jež se nacházejí v zóně ohrožení a v jejím bezprostředním okolí. Doba evakuace osob žijících v zóně 500 metrů může trvat po dobu 8-12 hodin, v nejnepříznivější situaci však i více než 24 hodin. V takovém případě, a v případě zájmu občanů bydlících v této zóně, jim město zajistí na potřebnou dobu nouzové ubytování. Požadavek na případné zajištění nouzového ubytování je možné uplatnit např.     
​​​​​​​e-mailem nebo telefonicky na oddělení krizového řízení.

Před opuštěním místa svého trvalého pobytu zabezpečte řádně svůj domov a vypněte od přívodu všechny spotřebiče, jejichž povaha to umožňuje. Je-li to možné, a ponecháte-li jej při evakuaci doma, zaparkujte automobil do garáže nebo alespoň pod kryté parkovací stání. Pokud zůstane jakékoliv vozidlo v zóně 500 metrů na volném prostranství, může v odůvodněných případech policejní pyrotechnik rozhodnout o jeho odtažení z důvodu jeho ochrany před případnými následky výbuchu letecké pumy.

2. fáze evakuace - zóna 1000 metrů kolem místa nálezu

Po vyhodnocení konkrétní situace a potvrzení vyšší míry rizika bude policejním pyrotechnikem (velitelem zásahu) s největší pravděpodobností rozhodnuto o evakuaci osob nacházejících se v zóně ohrožení až do vzdálenosti 1000 metrů od místa nálezu. Fyzické osoby žijící v této zóně, právnické či podnikající fyzické osoby, které v této zóně podnikají, budou vyrozumívány prostřednictvím koncových prvků varování, složkami integrovaného záchranného systému, ale v případě potřeby i prostřednictvím zaměstnanců magistrátu města a úřadů dotčených městských obvodů. Pokud jste však zaznamenali výzvu k evakuaci již z jiných informačních zdrojů, např. z médií, internetových stránek města apod., není nezbytné čekat na další pokyn k evakuaci. V takovém případě opusťte zónu ohrožení neprodleně, tento prostor bude také následně uzavřen policií a nikomu nebude umožněno do něj vstupovat.

Fyzické osoby mohou k evakuaci přistoupit stejným způsobem, jako v případě zóny 500 metrů, tedy evakuovat se samovolně nebo využít evakuace organizované městem. Pokud se rozhodnou evakuovat organizovaně, tedy využít možnosti přepravy do evakuačního střediska autobusy, je nutné se shromáždit na místech shromáždění osob, která budou nejblíže místu vašeho bydliště. Doba ukončení evakuace se předpokládá do již zmíněných 12 hodin. V této zóně se tedy nepředpokládá evakuace na dobu, která by znamenala nutnost využití nouzového ubytování, pokud by tato situace však nastala, platí pro ní stejná pravidla jako pro zónu 500 metrů.

Před opuštěním místa svého trvalého pobytu také řádně zajistěte svůj domov a vypněte od přívodu všechny spotřebiče, jejichž povaha to umožňuje.

3. fáze evakuace - zóna 1000 metrů podél trasy

Poslední etapa evakuace se může týkat převozu nalezené letecké pumy k likvidaci do neobydlené a tedy bezpečné oblasti. K převozu letecké pumy dojde pouze v případě, kdy ji nebude možné, za přijetí maximálních bezpečnostních opatření, zneškodnit přímo na místě nálezu. Zóna evakuace může být v tomto případě stanovena, na základě rozhodnutí policejních pyrotechniků, také do vzdálenosti až 1000 metrů podél trasy, kudy bude nebezpečný náklad odvážen. Tato zóna však může být, s ohledem na konkrétní místní podmínky, operativně změněna, tj. zvětšena či zmenšena. Předpoklad doby trvání evakuace v této fázi je asi 2 – 3 hodiny. V případě třetí fáze se jeví jako nejvhodnější opustit bydliště a stanovenou dobu strávit mimo stanovenou zónu. Není tedy nezbytně nutné, právě s ohledem na krátkou dobu nutné evakuace, se evakuovat do evakuačního střediska. Pokud však požadujete, např. s ohledem na zdravotní stav, vaši evakuaci i v tomto případě zajistit, využijte jedno z míst shromáždění osob, kde budou přistaveny autobusy, které buodu označeny nápisem "EVAKUACE". I v tomto případě po opuštění svého domu nebo bytu tento řádně zabezpečte, tzn. uzamkněte, stáhněte okenní žaluzie či rolety, pokud je to možné, a vypněte všechny nepotřebné spotřebiče. V případě 3. fáze evakuace není nutné být vybaven evakuačním zavazadlem!

Pokud však bude mít v danou chvíli Pyrotechnická služba Policie ČR pro odvoz letecké pumy k dispozici speciální vozidlo s odpovídající balistickou ochranou, nemusí být provedena evakuace osob podél trasy ve výše uvedeném rozsahu. V takovém případě budou občané, žijící podél trasy převozu letecké pumy, upozorněni, zda mohou zůstat v domě, a to na straně odvrácené od komunikace, po které se vozidlo pohybuje, a zda mají přijmout ještě nějaká opatření k ochraně své a svého majetku.

Obecná ustanovení k evakuaci

Připravte si a vezměte s sebou tzv. "evakuační zavazadlo". To by mělo obsahovat zejména doklady totožnosti, situaci odpovídající finanční hotovost a platební karty, nezbytné léky a zdravotnické pomůcky, nealkoholické nápoje a vhodné trvanlivé potraviny alespoň na 1 den (1 den = pro evakuaci při nálezu letecké bomby, 3 dny = pro evakuaci prováděnou při povodních apod.). Zavazadlo by mělo obsahovat i potřeby pro odpočinek (deka, lehká přikrývka) a zábavu zejména malých dětí (hry, knížka). Osoby evakuované ze zóny 500 metrů by měly počítat s potřebou náhradního oblečení a se základními hygienickými potřebami. To vše pro případ, že budou evakuovány na dobu 24 hodin a delší. Zavazadlo označte viditelně svým jménem, adresou nebo telefonním kontaktem, malým dětem nebo starším osobám vložte, nejlépe do zapínací kapsy, jmenovku pro případ, že by se vám v průběhu evakuace ztratily.

Postarejte se také o domácí zvířata, která ponechejte uzavřená doma respektive v prostorách pro to určených, a to zejména pokud využijete organizované evakuace, neboť do evakuačního střediska nelze, z hygienických a bezpečnostních důvodů, vstupovat s domácími zvířaty. Výjimku však tvoří asistenční psi, kterých se toto omezení netýká!

Před opuštěním bydliště je nezbytné učinit některá opatření, která jsou, pokud není stanoveno výše jinak, platná pro všechny evakuované zóny respektive pro evakuaci prováděnou v podstatě z jakéhokoliv důvodu. V první řadě je nezbytné řádně zabezpečit svůj majetek. Proto ve svém domě nebo bytě, který se chystáte opustit, stáhněte okenní žaluzie či rolety, je-li jimi domácnost vybavena, což je opatření proti možným účinkům tlakové vlny v zóně 500 metrů, které zmírní působení tříštícího se skla uvnitř místnosti, vypněte všechny spotřebiče a u kterých je to možné, je odpojte od přívodu elektrické energie, uzavřete přívod vody, uhaste otevřený oheň v topidlech, pokud jej využíváte apod. Dům respektive byt při odchodu řádně uzamkněte.

Pokud nevyužijete evakuace samovolné, respektive se nepřesunete do evakuačního střediska vlastním vozidlem nebo pěšky, je nutné se odebrat na nejbližší "místo shromáždění osob", jejichž seznam naleznete v části "Mapové podklady". V evakuačním středisku můžete setrvat do doby, než se budete moci vrátit bezpečně domů, o čemž budete informováni. Uchýlit do evakuačního střediska se můžete i v případě, že se o evakuaci místa vašeho bydliště dozvíte jinde (v zaměstnání, ve škole, u lékaře apod.). Evakuační středisko můžete samozřejmě kdykoliv opustit a opět se do něj vrátit, pokud to bude vaše situace vyžadovat. Vstup do evakuačního střediska však bude umožněn pouze osobám z evakuovaných oblastí respektive z oblastí, do kterých se z důvodu omezení dopravy nelze dostat, byť nejsou evakuací dotčené, a osobám zajišťujících jejich nezbytný doprovod.

Pokud se v průběhu evakuace vaše rodina jakýmkoliv způsobem rozdělí, obraťte se v evakuačním středisku na pracovníky, kteří zajišťují jeho provoz. Ti následně předají informaci krizovému štábu, který situaci začne neprodleně řešit. S žádostí o pomoc, radu či poskytnutí informací se můžete obrátit také na zveřejněné speciální telefonní linky.

Vyžaduje-li váš zdravotní stav zvláštní péči a zacházení (imobilita, závažný tělesný hendikep apod.), oznamte tuto skutečnost složkám integrovaného záchranného systému na některé z tísňových linek, nebo se obraťte na speciální telefonní linky zřízené městem, případně na váš úřad městského obvodu. Je možné využít i formulář žádosti na zajištění zvláštní péče, který lze odeslat již nyní e-mailem na adresu krizove@mmp.cz nebo jej odevzdat na podatelnách magistrátu respektive úřadů městských obvodů.

Pokud bude nutné, aby byly osoby ze zóny 500 metrů (výjimečně i ze zóny 1000 metrů) evakuovány na dobu delší než 12 hodin, a bude-li zřejmé, že evakuace bude pokračovat v nočních hodinách, bude jim, v případě jejich zájmu, poskytnuto nouzové ubytování.

V rámci evakuačních opatření je nezbytné počítat s velmi razantním omezením v dopravě, a to nejen v silniční, ale i železniční. Další informace k dopravě naleznete v sekci "Omezení v dopravě", která bude přístupná v době nařízené evakuace respektive při přípravě na ní.

Některé internetové prohlížeče neumí přímo zobrazit některé formuláře vytvořené ve formátu PDF, proto je vhodné si je nejprve stáhnout do svého počítače a po té zobrazit a vyplnit v aplikaci Adobe Reader.