Máte zájem o pozemek města? 

  • zájemce si vytipuje pozemek a ověří vlastnictví města v katastru nemovitostí
  • dle územního plánu zjistí možné využití pozemku
  • podá žádost na odbor majetku a investic Magistrátu města Pardubic na příslušném formuláři „Žádost o pozemek, stavbu“


Postup projednávání a schvalování žádostí se řídí dle Zásad pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice.

Životní situace

Kde získám souhlas vlastníka pozemku, který požaduje stavební úřad?

Žadatel o vydání souhlasu vlastníka pozemku (především se jedná o uložení vodovodní a kanalizační přípojky, vybudování sjezdu, zásah do veřejného osvětlení, přesah zateplovacího systému) nebo
o vydání souhlasu vlastníka sousedního pozemku podá na Odbor majetku a investic MmP, oddělení pozemků a převodu nemovitostí žádost na formuláři „Žádost o pozemek, stavbu“ doloženou zákresu
do katastrální mapy, popřípadě vyjádření spol. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. nebo spol. Služby města Pardubic a.s. Ostatní výstavba na pozemcích města musí být ošetřena smluvně (např. smlouva o podmínkách provedení stavby, nájem, výpůjčka, zřízení věcného břemene). Vydání souhlasu není zpoplatněno.

Podrobnější informace najdete v Zásadách pro nakládání s pozemky a umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice.

Jak mohu získat městský pozemek pro umístění reklamy?

Zájemce o umístění reklamního zařízení na pozemku nebo na stavbě ve vlastnictví města podá
na odbor majetku a investic MmP, oddělení pozemků a převodu nemovitostí žádost na formuláři „Žádost o pozemek, stavbu“ doloženou výpisem z listu vlastnictví, snímkem se zákresem umístění reklamního zařízení a nákresem reklamního zařízení. Žádost je předložena komisi pro pozemky a reklamu a následně ke schválení RmP. OMI po schválení připraví návrh smlouvy. Umístění reklamního zařízení je zpoplatněno dle Zásad pro nakládání s pozemky a umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice.

Podrobnější informace najdete v Zásadách pro nakládání s pozemky a umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice.

Jak žádat o náhradu škody, na mém majetku (odpovědnost města)?

O náhradu škody vzniklé na majetku občana, je možné požádat na základě podané písemné žádosti na odbor majetku a investic MmP, oddělení ekonomické. K posouzení nároku na náhradu škody musí písemná žádost nebo její přílohy obsahovat datum a čas škodní události, místo vzniku škody (doložené vyznačením ve zjednodušeném situačním snímku z katastrální mapy), popis vzniku škody, rozsah škody (co bylo poškozeno), případnou fotodokumentaci, vyčíslení škody, číslo účtu poškozeného, případné svědky události, zápis Policie (pokud je k dispozici) a kontaktní údaje poškozeného (telefon, adresa, atd.). Ke škodě na vozidle je dále nutné doložit kopii velkého technického průkazu. Žádost bude včetně vyjádření statutárního města Pardubice předána na pojišťovnu k posouzení odpovědnosti města.

Prodává, pronajímá nebo dává do výpůjčky město své pozemky, jaký je postup?

Ano, po schválení v orgánech města.

Zájemce o pozemek ve vlastnictví města podá na Odbor majetku a investic MmP, oddělení pozemků a převodu nemovitostí vyplněnou žádost na formuláři „Žádost o pozemek, stavbu“ doloženou výpisem
z listu vlastnictví, snímkem katastrální mapy, popř. se zákresem části pozemku. OPPN zajistí k žádosti vyjádření dotčených odborů MmP a příslušné rady městského obvodu, dále je žádost předložena Komisi pro pozemky a reklamu, která žádost projedná. V případě nájmu a výpůjčky - po projednání žádosti v komisi pro pozemky a reklamu je žádost předložena ke schválení RmP. V případě prodeje - po projednání žádosti v komisi pro pozemky a reklamu s kladným doporučením bude se žadatelem dohodnuto vyhotovení znaleckého posudku o ceně v místě a čase obvyklé za 1 m2. Zároveň upozorňujeme žadatele, že kladné doporučení komise není rozhodnutím konečným. Následně bude žádost předložena k projednání Radě města Pardubic a Zastupitelstvu města Pardubic. Konečné rozhodnutí o prodeji pozemku je v kompetenci ZmP. Návrhy smluv po schválení v orgánech města  připraví OPPN. Kupní smlouvy jsou po podpisu smluvními stranami dále předány k provedení vkladu vlastnického práva katastrálnímu úřadu.

Podrobnější informace najdete v Zásadách pro nakládání s pozemky a umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice.

Jak žádat o náhradu škody na zdraví z důvodu úrazu na pozemku města?

O náhradu škody způsobené úrazem, která vznikla občanům z důvodu závady ve schůdnosti komunikací je možné požádat na základě podané písemné žádosti na odbor majetku a investic MmP, oddělení ekonomické. K posouzení nároku na náhradu škody musí písemná žádost nebo její přílohy obsahovat datum a čas škodní události, místo vzniku škody (doložené vyznačením ve zjednodušeném situačním snímku z katastrální mapy), popis vzniku škody, rozsah škody (rozsah poškozeného zdraví), případnou fotodokumentaci, vyčíslení škody, číslo účtu poškozeného, případné svědky události, zápis Policie pokud je k dispozici a kontaktní údaje poškozeného (telefon, adresa, atd.). Přílohou žádosti musí být dále kopie lékařského ošetření. Žádost bude včetně vyjádření statutárního města Pardubice předána na pojišťovnu k posouzení odpovědnosti města.

Odkupuje město pozemky pod komunikacemi ?

Ano, v případě, že komunikace je ve vlastnictví města a odkoupení schválí ZmP.

Vlastník pozemku předloží na odbor majetku a investic MmP, oddělení pozemků a převodu nemovitostí (OPPN) návrh na odkoupení prostřednictvím vyplněného formuláře „Žádost o pozemek, stavbu“, který doloží výpisem z listu vlastnictví a snímkem. Žádost je následně projednána v komisi pro pozemky a reklamu, RmP a ZmP. Výkup je pak proveden dle zásad pro majetkoprávní vypořádání. Maximální výše kupní ceny je stanovena znaleckým posudkem. Výkupy jsou každoročně limitovány pevnou částkou v rozpočtu města schválenou ZmP.                                                                                                                                            

Podrobnější informace najdete v Zásadách pro nakládání s pozemky a umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice.

Zřizuje město na svých pozemcích věcná břemena ?

Ano. Zřízení schvaluje RmP u ukládaných sítí nad 200 délkových metrů. Rozdílný postup je

u nepodnikatelských a podnikatelských aktivit. V některých případech uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene vyžaduje zákon.

Žadatel o zřízení věcného břemene na pozemku města podá na odbor majetku a investic MmP, oddělení pozemků a převodu nemovitostí žádost na formuláři „Žádost o pozemek, stavbu“ doloženou výpisem z listu vlastnictví a se zákresem věcného břemene do katastrální mapy. Žádost o uložení kabelu do 200 délkových metrů nepodléhá projednání v RmP. Žádost o uložení kabelu nad 200 délkových metrů je vždy projednána komisí pro pozemky a reklamu a RmP. Smlouvy o zřízení věcného břemene jsou předkládány katastrálnímu úřadu k provedení vkladu věcného práva do katastru nemovitostí.

Různé varianty zřízení věcných břemen a výše náhrad za jejich zřízení jsou podrobně popsány v Zásadách pro nakládání s pozemky a umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice.