1. Tajemnice

 Tajemník je nadřízeným všem zaměstnancům zařazeným do ÚMO Pardubice IV, plní vůči nim funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, především podle zákoníku práce. Ve spolupráci se starostou a místostarostou řídí činnost ÚMO Pardubice IV, podílí se na řádném zajištění fungování orgánů městského obvodu, na přípravě materiálů a podkladů pro jejich rozhodování, zabezpečuje plnění usnesení orgánů městského obvodu, řídí a kontroluje činnost pracovníků ÚMO.

 Zajišťuje činnosti v oblasti životního prostředí: 

 • vyjadřuje se k investičním záměrům na území obvodu, k rozvojovým a útlumovým záměrům podniků z hlediska životního prostředí
 • vykonává působnost příslušející obcím dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

 • vykonává státní správu dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění v působnosti příslušející obcím

 • vykonává dohled nad údržbou zemědělských pozemků

 • dozírá nad dodržováním ustanovení vodního zákona, zákona o státní správě ve vodním hospodářství a předpisů podle nich vydaných a v rozsahu své působnosti ukládá opatření k odstranění zjištěných závad

 • vykonává státní správu dle zákona o odpadech a příslušných prováděcích vyhlášek v působnosti příslušející obcím  2. Sekretariát a podatelna 

 • zabezpečuje technicky i materiálně jednání Rady a Zastupitelstva MO Pardubice IV, zajišťuje technicky a materiálně jednání starosty MO Pardubice IV, zodpovídá za kompletnost a archivaci materiálů jednání Rady a Zastupitelstva MO Pardubice IV a zajišťuje po projednání Radou MO Pardubice IV následné vyřízení žádostí do Pozemkové komise

 • zajišťuje evidenci došlé pošty prostřednictvím elektronické spisové služby, roznos veškeré došlé pošty na úřadě a vyřizuje též její odeslání (Datové schránky, Česká pošta) a zajišťuje funkci administrátora v rámci elektronické spisové služby

 • zajišťuje práci sekretariátu (administrativní práce atd.), zajišťuje funkci podatelny, eviduje stížnosti,

 • vede evidenci smluv uzavřených MO Pardubice IV

 • zajišťuje služby Czech POINTu

 • spravuje webové stránky MO Pardubice IV, zajišťuje vydávání Zpravodaje MO Pardubice IV

 • zajišťuje informování občanů prostřednictvím místního rozhlasu, osobně, telefonicky i ve vývěskách  3. Odbor investic, dopravy a hospodářské správy (OIDHS ) 

 • řídí a kontroluje činnost pracovníků určených k výkonu OPP

 • řídí a kontroluje činnost pracovníků určených k výkonu VVS

 • předkládá městu návrhy na investiční výstavbu, velké i drobné opravy na území obvodu a připravuje a zabezpečuje vlastní investiční akce a opravy v souladu s platnými právními předpisy

 • zajišťuje výběrová a poptávková řízení k jednotlivým akcím a zastupuje městský obvod při realizaci všech investičních akcí a oprav v obvodě

 • zajišťuje údržbu veřejné zeleně a prvků drobné architektury na území obvodu, zajišťuje údržbu svěřených objektů a vlastních zařízení, zajišťuje provádění předepsaných revizí a kontrol na objektech ve správě MO,

 • zajišťuje drobné opravy majetku ve správě MO

 • zajišťuje zimní údržbu chodníků a komunikací, smluvně i vlastní četou

 • vydává stanoviska k investičním záměrům a stavebním činnostem, které mají být realizovány na území obvodu

 • dává stanoviska, návrhy a podněty k jízdním řádům, provozu a umístění zastávek MHD

 • vykonává státní dozor nad MK v obvodě dle § 41 zák. č. 13/1997 a správu nad místními komunikacemi dle zák. č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 • provádí výkon majetkové správy nad místními komunikacemi a vyjadřuje se k operačním plánům (harmonogramům) letního i zimního úklidu komunikací

 • informuje veřejnost o omezeních v dopravě

 • spolupracuje se stavební a pozemkovou komisí a účastní se jejich jednání

 • předává úkoly od MO a komunikuje s Městskou policií Pardubice a přejímá jejich hlášení 

 • vybírá správní poplatky dle zákona č. 634/2004., o správních poplatcích za úkony na svěřeném úseku 

 • podle zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích provádí výkon správy na místních komunikacích v rámci obvodu: 

 1. rozhoduje o vzniku, úpravách nebo zrušení sjezdů z MK na sousední nemovitosti
 2. vydává rozhodnutí o uzavírkách a objížďkách na MK
 3. vydává rozhodnutí ke zvláštnímu užívání dle zákona č. 13/1997 v plném rozsahu zákona
 4. vykonává kontrolní činnost plnění podmínek vydaných rozhodnutí na svém úseku
 5.  vyzývá majitele vraků vozidel k jejich odstranění, zabezpečuje jejich odtah

   


4. Odbor ekonomický a vnitřních věcí (OEVV)

Komplexně zajišťuje oblast rozpočtu a účetnictví a v této oblasti plní zejména tyto úkoly: 

 • zajišťuje přípravu návrhu rozpočtu a všech změn rozpočtu MO Pardubice IV.

 • zajišťuje realizaci finančních toků mezi a rozpočtem městského obvodu a rozpočtem města, zajišťuje jejich projednávání a schvalování orgány městského obvodu

 • průběžně sleduje plnění rozpočtu v příjmové i výdajové části.

 • plní funkci správce rozpočtu, tj. kontroluje plánované a uskutečňované příjmy a výdaje z rozpočtového hlediska, vyhotovuje pravidelné měsíční plnění rozpočtu.

 •  zpracovává vyhodnocení hospodaření za pololetí a závěrečný účet.

 •  po skončení rozpočtového – kalendářního roku provádí finanční vypořádání za příslušný rok.

 •  komplexně vede účetnictví MO Pardubice IV.

 • zodpovídá za inventarizaci majetku, závazků a pohledávek.

 • navrhuje a zajišťuje vytvoření peněžních a majetkových fondů, podílí se na sestavování jejich rozpočtu a hospodaří s nimi.

 • zpracovává statistické výkazy na svém úseku činnosti

 •  je správcem místního poplatku za psy,TKO a za užívání veřejného prostranství
 • provádí ověření shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu

 • zabezpečuje pokladní činnost a odpovídá za ní, vyhotovuje příjmové a výdajové pokladní doklady, vede evidenci cenin

 • podílí se na inventarizaci pokladen, cenin, hmotného a nehmotného majetku 

 • zajišťuje mzdovou agendu, stanoveným způsobem opatřuje a zpracovává podklady pro mzdy a odměny, provádí výpočet mezd zaměstnanců úřadu, popř. dalších osob, odměn členů zastupitelstva

 • zajišťuje veškeré statistické a jiné výkazy spojené se mzdovou agendou, provádí odvody veškerých srážek ze mzdy a plnění obdobného charakteru, zodpovídá za jejich zákonnost a správnost.

 • přijímá daňové doklady, faktury, poukazy k výdaji a další podklady k placení, řádně je eviduje,

 • plní úkoly dle spisového řádu ÚMO Pardubice IV včetně vedení archivu

 • zajišťuje vymáhání správních a místních poplatků

 • vyřizuje dotace sportovním klubům, školám a jiným organizacím

   

  5. Úsek přestupků

 zajišťuje vymáhání ve správním či soudním řízení pokut, nákladů řízení a pořádkových pokut uložených v rámci přestupkového řízení, vede jejich operativní evidenci

 • vydává rozhodnutí o povolení k provozu výherních hracích přístrojů, provádí kontrolu jejich provozu (včetně ukládání sankcí), je správcem souvisejících správních poplatků (vyměřuje, eviduje, vybírá a vymáhá),

 • vydává rozhodnutí o povolení k pořádání tombol apod., vyměřuje související správní poplatky, kontroluje výběry peněz a jejich využití,

 • projednává a rozhoduje jako státní orgán prvního stupně přestupky proti pořádku ve státní správě, na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku, vede evidenci přestupků a zpracovává roční statistické výkazy,

 • zajišťuje rozbory agendy, podílí se na připomínkování vyhlášek města, týkajících se veřejného pořádku

 • zajišťuje, řídí a zodpovídá za provoz knihoven

 • zajišťuje dárkové balíčky při významných životních jubileích občanů