Sebeochrana obyvatelstva ukrytím

Tato příručka je určena především pro orgány státní správy, územní samosprávy, pravnické a podnikající fyzické osoby. Potřebné informace v ní však naleznou všichni občané. Řeší problematiku ochrany obyvatelstva v případě vzniku mimořádných událostí a pojednává především o využití vhodných podzemních i nadzemních částí obytných domů, provozních, výrobních a dalších objektů k jejich úpravě na improvizované úkryty. Zabývá se však také problematikou improvizovaných prostředků ochrany dýchacích cest a povrchu těla a návodem na jejich použití. Tyto improvizované prostředky by si měli být schopni připravit všichni občané, neboť mohou pomoci zachránit život například při únicích toxických látek do ovzduší.

Příručka ke stažení zde

Sebeochrana obyvatelstva ukrytím

Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných chemických látek

Příručka je určena zejména pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a obyvatelstvo v zónách tzv. vnějšího havrijního plánování podle zákona č. 59/2006 Sb., kde je možnost úniku nebezpečných chemických látek s toxickými vlastnostmi. Příručku však lze využít i v ostatních případech, neboť téměř každý z nás žije v blízkosti silnic či železnic. Po nich se přepravují velká množství nebezpečných chemických látek a bohužel k nehodám může dojít kdykoliv.

Příručka ke stažení zde

Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných chemických látek

Příručka obyvatelstvu pro případ ohrožení

Tato příručka obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události. Zpracované návody nejsou a nemohou být vyčerpávající, protože průběh každé události vyžaduje jiné způsoby našeho chování a jednání. Najdete zde rovněž informace o varovných signálech a o tom, jak postupovat, pokud takový uslyšíte. Dále je zde řešena problematika evakuace nebo co je to improvizovaná ochrana osob. Příručka se zabývá šesti různými situacemi (druhy mimořádných událostí), se kterými se můžeme setkat, a způsobem reakce na ně.

Příručka ke stažení zde

Příručka obyvatelstvu pro případ ohrožení

Žijeme v záplavovém území

Příručku vydal Člověk v tísni, o.p.s. a najdeme v ní informace jak se připravit na povodně a jak je zvládat s co nejmenšími ztrátami. Část brožury je také věnována preventivním protipovodňovým opatřením.

Příručka ke stažení zde

Žijeme v záplavovém území

Doma bezpečně

Tato publikace je určena pro širokou veřejnost, které má napomoci orientovat se ve spleti právních a technických předpisů. Snahou je srozumitelně a stručně upozornit na možná rizika a nebezpečí vzniku spojená s "bydlením" a nejčastější chyby, kterých se všichni občas dopouštíme, byť v dobré víře nebo z neznalosti. Takové pak mohou mít tragické důsledky.

Příručka ke stažení zde

Doma bezpečně

Další příručky jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, některé včetně cizojazyčných mutací (EN, DE, FR).