Doprava

 • Zlepšit kvalitu dopravních komunikací:
  • oprava krytu místní komunikace v ulici Bartoňova (od točny MHD po křižovatku s ulicí Dubinská),
  • zlepšení dopravního řešení v ul. Věry Junkové před BD čp. 499-506 (je zpracovaná studie).
 • Rozšiřovat parkovací místa:
  • podílet se na zpracování dokumentací pro řešení dopravy v klidu,
  • nepřipustit vznik placeného parkování na území obvodu,
  • rozšíření parkoviště v ulici Na Drážce – v úseku od ulice Bezdíčkova po ulici Studánecká (je zpracovaná PD a vydaná příslušná povolení na realizaci),
  • rozšířenístávajícího parkoviště na křižovatce ulic Luční a Dašická (je zpracovaná dokumentace),
  • regenerace panelového sídliště v ulici Jana Zajíce okolo čp. 959-961 (je zpracovaná projektová dokumentace a vydaná příslušná povolení) – požádat na tuto akci o dotaci z programu MMR – lokalita 5B,
 • podporovat zvýšení kapacity družstevních garáží na křižovatce ulic Blahoutova a Jana Zajíce.
 • Pokračovat v opravách chodníků a budovat nové:
  • opravy chodníků ve Studánce a na Slovanech (zpracovává se dokumentace „Oprava chodníků v ulicích Spojilská, Na Kopci, Hraniční a v části ulic Raabova a Pod Lipami v Pardubicích“),
  • rekonstrukce vnitrobloku ulic Na Drážce, Bezdíčkova, Sezemická a Věry Junkové (je zpracovaná dokumentace a vydaná povolení na realizaci stavby),
  • opravy chodníků na sídlišti Dubina (např. v ulici Luďka Matury – vnitroblok před čp. 624-632, ul. Jana Zajíce před čp. 860-864, v centrální části sídliště),
  • opravy chodníků na sídlišti Drážka (např. před čp. 345-358, podélný chodník od čp. 1546 po lékárnu).
 • Udržovat a opravovat stávající cyklostezky:
  • v rámci akce Centrální osy sídliště SV – JZ od ulice Blahoutova po ulici Dubinská je připravena i kompletní rekonstrukce cyklistické stezky,
  • spojovací lesní komunikaci a komunikaci z ulice Dubinská zahrnout do systému cyklostezek a propojit Městský obvod s obcí Spojil.
 • Postupně budovat bezpečné přechody na území obvodu:
  • na křižovatce ulic Dašická a Spojilská (je zpracovaná projektová dokument.),
 • na křižovatce ulic Dašická a Luční,
  • ve směru na Sezemice před odbočkou na Hůrka - přístup k zastávce MHD z lokality Pod Studánkou,
  • za Pergolou na Dubině (prosazovat prodloužení veřejného osvětlení, aby bylo možné nasvítit stávající přechod pro chodce).
 • Vybudovat nový chodník a cyklostezku od světelné křižovatky Na Drážce podél silnice II. třídy v ulici Dašická a Staročernská až do Staročernska:
  • je zpracovaná studie s několika variantami nové cyklostezky.
 • Zasadit se o to, aby městská i státní policie více řešila bezohledné chování řidičů.


Životní prostředí

 • Dokončit úpravy centrálních os sídliště Dubina:
  • od ZŠ Dubina až po Pergolu a od ulice Blahoutova po ulici Dubinská (dle zpracované PD).
 • Udržovat stávající a budovat nové zelené plochy se sadovými úpravami a klidovými zónami:
  • je zpracován návrh na obnovu stromořadí v ulici Na Okrouhlíku od křižovatky s ulicí Dašická po křižovatku s ulicí Studánecká.
 • Pokračovat v programu regenerace panelového sídliště:
  • dokončit připravené projekty v ulici Jana Zajíce a v ulici Josefa Janáčka,
  • pokračovat v regeneraci panelového sídliště Dubina v ulicích Bartoňova a Erno Košťála (zajistit zpracování PD).
 • Vybudovat splaškovou kanalizaci v obci Hůrka:
  • je zpracovaná projektová dokumentace a vydaná příslušná povolení.
 • V lesoparku vytvořit pro občany vhodné prostředí k odpočinku a k aktivnímu poznávání přírody.
 • Zajistit zpracování projektu úprav zeleně na území Městského obvodu Pardubice III jako podklad pro dotaci
 • Iniciovat městskou policii, aby více řešila situaci s neukázněnými pejskaři.


Bezpečnost

 • Zasadit se o zvýšení pochůzkové činnosti městské policie, a to hlavně ve večerních hodinách v centru, kolem heren a nákupních střediscích.
 • Zvýšit kontroly problematických míst, kde dochází k rušení nočního klidu.


Informovanost občanů

 • Zlepšit dostupnost informací zavedením nových informačních míst či tabulí.
 • Aktivně pořádat další názorové průzkumy mezi občany.
 • Veřejně projednávat klíčové otázky obvodu s občany.
 • Pokračovat ve spolupráci s místními senior kluby.
 • Spolupracovat s občanskými sdruženími, předsedy samospráv.


Volnočasové aktivity

 • Vytvořit piknikovou zónu na setkávání s přáteli.
 • Zadat zpracování studie na možnost zřízení vodních fontánek na území našeho obvodu.
 • Nadále organizovat tradiční kulturní společenské a sportovní akce:

Masopustní tancovačka, Čarodějnice, Dětský den, Studánecké posvícení, Vánoční zpívání, Běh seniorů, nově zavést Promenádní koncerty pod širým nebem, farmářské dny

 • Oplocování dětských hřišť pro zvýšení bezpečnosti a čistoty.
 • Pokračovat v akci počítače pro seniory ve spolupráci s místními ZŠ.
 • Zvyšovat finanční gramotnost občanů se zaměřením na dluhové pasti.
 • Spolupracovat se žákovskými parlamenty základních škol.