Rada seniorů

Rada seniorů je poradním orgánem Rady města Pardubic, zabývá se řešením otázek z oblasti životního prostředí, dopravy, rozvoje města, bydlení, zdravotní péče, bezpečnosti apod.
Rada seniorů reaguje na podněty z řad veřejnosti, kontaktovat její členy lze přes odbor školství, kultury a sportu.

Usnesením č. 486 RmP ze dne 26. 10. 1999 byla zřízena Rada seniorů města Pardubic jako poradní orgán rady města. Činnost Rady seniorů organizačně zajišťuje odbor školství, kultury a sportu. Tajemnicí Rady seniorů je BcA. Michaela Smetáková (tel. 466 859 429, e-mail: michaela.smetakova@mmp.cz), oddělení kultury a cestovního ruchu odboru školství, kultury a sportu MmP.

Rada seniorů


Statut Rady seniorů:
Čl. 1
Rada seniorů města Pardubic (dále jen RS) je poradní orgán Rady města Pardubic.
Čl. 2
RS má 7 členů z řad seniorů, které jmenuje Rada města Pardubic na dvouleté období
​​​​​​​Čl. 3
Návrh na členy RS předkládají městské kluby seniorů
Čl. 4
RS se zabývá řešením závažných otázek z oblasti životního prostředí, bezpečnosti, zdravotní péče, bydlení, dopravy, pečovatelské služby, ekonomiky, kultury a rozvoje města.
Čl. 5
Svou činnost RS rozvíjí jednak na základě požadavků Rady města Pardubic, jednak z vlastní iniciativy. Při tom spolupracuje s odbornými komisemi Rady města Pardubic a s příslušnými odbory Magistrátu města Pardubic. Podle potřeby využívá spolupráci dalších aktivistů z řad seniorů. Závěry předkládá formou návrhů Radě města Pardubic, která po projednání na svém zasedání seznámí RS se svým stanoviskem.
Čl. 6
RS se schází podle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce. Její činnost řídí předseda, jehož si RS zvolí sama po svém jmenování.
Čl. 7
Organizační a administrativní zajištění komise je povinností tajemníka RS, kterého jmenuje vedoucí věcně příslušného odboru.