Kontaktní informace


Kontaktní údaje


Magistrát města Pardubic
Průmyslová 381
533 01 Černá za Bory
Datová schránka:
ukzbx4z

Provozní doba


Pondělí 8:00–11:00, 12:00–17:00
Úterý 8:00–11:00, 12:00–15:30
Středa 8:00–11:00, 12:00–17:00
Čtvrtek 8:00–11:00, 12:00–15:30
Název Telefon Email
Registr vozidel 466 859 370, 466 859 373, 466 859 205, 466 859 374
Technici registru vozidel (včetně dovozů, vývozů, historických vozidel) 466 859 372, 466 859 342, 466 859 343

Údaje z registru silničních vozidel – datová kostka

Potřebujete vědět technická data vozidla, např. alternativní pneumatiky? Jestli je volná registrační značka na přání nebo vás zajímá počet vozidel evidovaných na vybraném registračním místě v ČR?

Ministerstvo dopravy umožňuje prostřednictvím tzv. "datové kostky" přístup k technickým datům vozidel a ke statickým údajům z Registru silničních vozidel na základě vybraných parametrů.

Data jsou k dispozici na stránce https://www.dataovozidlech.cz

Pro technické informace konkrétního vozidla je nutné na výše uvedené stránce vybrat položku "Data ke stažení", na následující stránce srolovat na vyhledání vozidla (stačí zadat pouze jednu z položek – číslo TP, ORV, nebo VIN vozidla) a dát vyhledat. 

Informace se nevztahují k registru historických, sportovních a diplomatických vozidel. 

Životní situace

Zápis vozidla (přihlášení nového nebo přeregistrování z jiného členského státu). Co potřebuji?

K zaregistrování vozidla se použije tiskopis Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel.

K žádosti se přikládá:

 • doklad o technické způsobilosti vozidla (tj. technický průkaz silničního vozidla; prohlášení o shodě, nebyl-li technický průkaz vydán; osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem a, byl-li vydán, i technický průkaz tohoto silničního vozidla; rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla - v případě vozidla dovezeného ze státu mimo Evropskou unii, případně Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska, nebo osvědčení o schválení vozidla s platností ve všech členských státech),
 • doklad o technické prohlídce, jde-li o provozované silniční vozidlo v jiném státě
 • protokol o evidenční kontrole vozidla, nejedná-li se o vozidlo nové,
 • zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
 • doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel vozidla trvalý pobyt na území ČR,
 • potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu,
 • dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla (pokud nejsou obsaženy v dokladu o technické způsobilosti vozidla (údaje doplní stanice technické kontroly),
 • písemný souhlas vlastníka k zaregistrování vozidla, když je odlišný od provozovatele (např. leasingová společnost) s úředně ověřeným podpisem.

 

V případě zastupování jinou osobou plnou moc s úředně ověřeným podpisem, doklady vlastníka a provozovatele.

 

Platí se správní poplatek dle zákona o správních poplatcích.

Zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla (převod ojetého, již registrovaného vozidla). Co potřebuji?

Ke změně vlastníka nebo provozovatele se použije tiskopis Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla.

K žádosti se přikládá:

 • technický průkaz (velký techničák),
 • osvědčení o registraci silničního vozidla (malý techničák)
 • protokol o evidenční kontrole, která nesmí být provedena více než 1 rok před podáním žádosti,
 • zelená karta, není-li silniční vozidlo vyřazeno z provozu.

 

Pokud jste dostali k podání žádosti plnou moc, musí být opatřená úředně ověřeným podpisem. Dále předložíte doklady vlastníka a provozovatele, případně doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR.

Platí se správní poplatek dle zákona o správních poplatcích.

Žádost o vyřazení vozidla z provozu. Co potřebuji?

K provedení vyřazení vozidla z provozu použijete tiskopis Žádost o vyřazení, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku.

K žádosti se přikládá:

 • technický průkaz (velký techničák)
 • osvědčení o registraci vozidla (malý techničák)
 • registrační značky (RZ)

Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.

Platí se správní poplatek dle zákona o správních poplatcích.

 

V případě vyřazení z důvodu odcizení vozidla budete potřebovat:

 • policejní protokol,
 • osvědčení o registraci vozidla (malý techničák, je-li k dispozici)
 • tabulky s registrační značkou (jsou-li k dispozici)
 • technický průkaz silničního vozidla (velký techničák, je-li k dispozici)

 

Ukončení vyřazení provede úřad, který vozidlo z provozu vyřadil.

K žádosti se přikládá:

 • technický průkaz
 • platná zelená karta

Tento úkon je bez poplatku.

Zánik vozidla. Co potřebuji?

K zapsání zániku vozidla použijete tiskopis Žádost o vyřazení, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku.

K žádosti silničního vozidla jiného než přípojného, se přikládá:

 • doklad o předání provozovateli zařízení ke sběru vozidel s ukončenou životností podle zákona o výrobcích s ukončenou životností (pakliže žadatel nemá doklad k dispozici, úřad ekologickou likvidaci sám ověří); doklad o ekologické likvidaci v jiném členském státě; doklad o zničení (vydaný např. Policií ČR nebo Hasičským záchranným sborem ČR); doklad o jiném zániku, bylo-li pravomocně rozhodnuto v řízení o přestupku podle zákona upravujícího nakládání s odpady nebo v trestním řízení,
 • technický průkaz (velký techničák),
 • osvědčení o registraci vozidla (malý techničák),
 • registrační značky (RZ),

 

Tento úkon je bez poplatku.

Zápis změn ostatních údajů (např. tažné zařízení, zápis pohonu LPG nebo CNG, litá kola). Co potřebuji?

K provedení zápisu změn údajů v registru silničních vozidel použijete tiskopis Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel.

 

K žádosti se přikládá:

 • technický průkaz (velký techničák),
 • osvědčení o registraci vozidla (malý techničák),
 • ostatní doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů, pokud se jedná o změny technických údajů (např. typový list v případě tažného zařízení nebo ráfků, příloha vydaná tím, kdo plyn namontoval v případě LPG).

 

Platí se správní poplatek dle zákona o správních poplatcích.

Žádost o přidělení registrační značky na přání. Co potřebuji?

Dostavíte se na obecní úřad obce s rozšířenou působností s žádostí, na které uvedete údaje o své osobě a navrhované znění značky na přání. V případě přidělení navrhovaného znění a po zaplacení poplatku dostanete značku do 15 dnů. V případě auta je značka složená z 8 znaků, pro motocykly je provedena 7 znaky, v případě mopedu se jedná o 5 znaků.

 

Obecně platí, že na značku na přání je možné dát kombinaci čísel a velkých písmen (pouze arabská čísla a latinka bez diakritiky, s výjimkou písmen G, CH, O, Q a W - z důvodu snadné zaměnitelnosti těchto písmen). Značka také musí obsahovat minimálně jedno číslo, nesmí být tedy složena pouze z písmen.

 

Na značku na přání také není možné dát slova, která jsou hanlivá, podněcují k rasismu, xenofobii a obecně k nenávisti vůči nějaké skupině obyvatel, speciální znaky (- * / ? ! § apod.) nebo zkratky orgánu státní správy, zastupitelského sboru, krajských úřadů apod. (např. PČR, HZS, MDCR) a není zaměnitelná s registrační značkou elektrického vozidla.

Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla

Pakliže se jedná o silniční vozidlo ze státu mimo Evropskou unii a mimo států Evropského hospodářského prostoru (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko), musíte požádat o schválení technické způsobilosti vozidla k provozu.

Co potřebujete?

 • Doklady ze země původu,
 • doklad o celním odbavení vozidla, pokud bylo silniční vozidlo dovezené z jiného než členského státu,
 • technický protokol vydaný zkušební stanicí (stanice technické kontroly) před schválením technické způsobilosti.

 

 

Platí se správní poplatek dle zákona o správních poplatcích.

Žádost o přestavbu silničního vozidla

Co potřebujete?

•            podrobný popis přestavby vozidla,

•            návrh na změnu údajů zapisovaných v technickém průkazu vozidla.

 

Platí se správní poplatek dle zákona o správních poplatcích.