Regulační plány

Regulační plán se vydává z podnětu nebo na žádost formou opatření obecné povahy podle správního řádu.

O pořízení regulačního plánu z podnětu může rozhodnout z vlastního nebo jiného podnětu zastupitelstvo obce v ploše nebo koridoru řešeném územním plánem.