Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Závodu Míru
Statutární město Pardubice zahájilo dne 23.3.2018, podpisem smlouvy o dílo projekt „Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Závodu Míru“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008318, jehož cílem je modernizace odborných učeben, pořízení moderních vyučovacích pomůcek, zajištění vnitřní konektivity a zajištění bezbariérového užívání školy.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného operačního programu, specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Celkové investiční náklady jsou 21 668 674, 23 Kč vč. DPH.

Celkové uznatelné náklady jsou 17 448 172, 17 Kč, z toho příspěvek EU je 14 830 946, 34 Kč, tj. 85 %. Dotace ze státního rozpočtu je 872 408, 61 Kč, tj. 5 % a příspěvek statutárního města Pardubice činí 5 963 319, 28 Kč včetně neuznatelných nákladů.

Řídící orgán: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Zprostředkující subjekt: CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ