Kontaktní informace


Kontaktní údaje


Magistrát města Pardubic
náměstí Republiky 12
530 21 Pardubice
Datová schránka:
ukzbx4z

Provozní doba


Pondělí 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:30
Středa 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:30
Pátek 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30 pátek pouze po předchozím online objednání
Název Telefon Email
Řidičské průkazy 466 859 657, 466 859 658, 466 859 377

Životní situace

Končí mi platnost řidičského průkazu

Podání žádosti o vydání řidičského průkazu bez správního poplatku je možné maximálně 3 měsíce před skončením jejich platnosti. 

Žádost o vydání nového řidičského průkazu je vytištěna přímo na přepážce a žádostí se stává až po podpisu žadatelem. Žadatel předloží pouze doklad totožnosti, případně doklady prokazující obvyklé bydliště, stávající řidičský průkaz. Podání žádosti o výměnu řidičského průkazu nelze učinit v zastoupení.

Výměna řidičského průkazu, kterému končí platnost nebo již platnost vypršela, je zdarma.

Pokud je výměna spojena se změnou údajů v řidičském průkazu, podléhá výměna správnímu poplatku.

Při výměně řidičského průkazu zrychleně ve lhůtě 5 pracovních dní je účtován vyšší správní poplatek.

Co potřebuji při výměně řidičského průkazu?

Budete potřebovat Váš platný průkaz totožnosti, případně doklady prokazující obvyklé bydliště, stávající řidičský průkaz.

Žádost o udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu vám bude vytištěna na přepážce.

Rozšíření skupin řidičského oprávnění

Musíte předložit doklad o získání odborné způsobilosti (žádost o řidičské oprávnění potvrzená autoškolou a zkušebním komisařem), platný průkaz totožnosti, případně doklady prokazující obvyklé bydliště, vyplněné čestné prohlášení žadatele, že nevlastní řidičské oprávnění udělené jiným členským státem EU a že mu jiným členským státem EU nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel nebo mi nebylo řidičské oprávnění pozastaveno nebo odejmuto, nebo že již uplynula doba, na kterou byl zákaz činnosti uložen, nebo doba pro opětovné udělení řidičského oprávnění a platný posudek o zdravotní způsobilosti.

Žádost o udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu vám bude vytištěna na přepážce.

Co potřebuji k vydání mezinárodního řidičského průkazu?

K vydání mezinárodního řidičského průkazu je nutné doložit: platný národní řidičský průkaz, platný průkaz totožnosti, 1 ks aktuální fotografie a vyplněnou žádost. Mezinárodní řidičský průkaz se vydává na počkání a je nutné uhradit správní poplatek předem na pokladně.

Vrácení řidičského oprávnění a řidičského průkazu po zákazu řízení

Po výkonu trestu nebo sankce zákazu řízení motorových vozidel nebo po upuštění po polovině trestu nebo podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu nebo sankce zákazu řízení motorových vozidel rozhodne o vrácení řidičského oprávnění příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (dle trvalého pobytu řidiče) na žádost osoby, která pozbyla řidičské oprávnění (pro Pardubicko Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, oddělení dopravně správních agend, nám. Republiky 12, Pardubice).

K tomuto je potřeba vyplnit formulář žádosti a předložit doklad totožnosti, předložit rozhodnutí, kterým byla žadateli uložena sankce, nebo rozsudek, kterým byl žadateli uložen trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, popřípadě ověřená kopie rozhodnutí nebo usnesení, kterým bylo rozhodnuto o upuštění nebo o podmíněném upuštění od výkonu zbytku této sankce nebo tohoto trestu.

Pokud byla uložena sankce zákazu činnosti 6 měsíců a déle, musí se žadatel podrobit dopravně psychologickému vyšetření.

V případě, že ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok, musí žadatel prokázat zdravotní a odbornou způsobilost (jedná se o klasické přezkoušení). Doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel nesmí být ke dni podání žádosti starší než 60 dní.

Co pro mne znamená sankce zákazu řízení motorových vozidel?

Nesmíte řídit vozidlo. Dále musíte do 5 pracovních dnů odevzdat svůj řidičský průkaz (pokud Vám již nebyl zadržen).

Zákaz řízení je trestem, který je ukládán za přestupek úřadem či za trestný čin soudem (je to trest stejně jako například pokuta) V důsledku uložení této sankce ztrácí řidič řidičské oprávnění a má povinnost odevzdat do pěti pracovních dnů svůj řidičský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (v Pardubicích Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, oddělení dopravně správních agend, nám. Republiky 12, Pardubice.) V době zákazu řízení motorových vozidel nesmí řidič řídit motorová vozidla jinak se dopustí trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a trestného činu řízení bez řidičského oprávnění.

Nic na této skutečnosti nemění fakt, že řidič má řidičský průkaz stále u sebe. Tato skutečnost pouze značí, že osoba se dopustila dalšího přestupku, když neodevzdala svůj řidičský průkaz do pěti pracovních dnů od uložení sankce zákazu řízení motorových vozidel obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (za tento přestupek lze uložit pokutu až 30.000,- Kč). V případě zjištění, že řidič řídí motorová vozidla a prokazuje se řidičským průkazem, který měl povinnost odevzdat, v době zákazu řízení motorových vozidel (tuto skutečnost policisté na místě okamžitě zjistí lustrací v registru řidičů), je toto bráno jako výrazně přitěžující okolnost (zneužití řidičského průkazu).