Rozpočet MO I 2024

PŘÍJMY (údaje jsou v Kč)
1. PŘÍJMY BĚŽNÉ – DAŇOVÉ83 835 200,00
Daň z přidané hodnoty – podíl dle statutu69 435 200,00
Podíl na sdílených daních19 894 000,00
Podíl na životním prostředí35 456 100,00
Podíl na dopravě14 085 100,00
Poplatky a daně z vybraných činností14 400 000,00
Místní poplatky14 100 000,00
Poplatek ze psů500 000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství2 500 000,00
Poplatek za TKO11 000 000,00
Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst100 000,00
Správní poplatky300 000,00
2. PŘÍJMY BĚŽNÉ – NEDAŇOVÉ3 550 000,00
Přijaté sankční platby a pokuty300 000,00
Ostaní příjmy z vlastní činnosti120 000,00
Příjmy z parku Na Špici100 000,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady10 000,00
Příjmy z úroků1 000 000,00
Předpokládaná dotace na volby do zastupitelstev obcí/prezidenta0,00
Vodné, stočné park Na Špici (vodáci)20 000,00
Předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu1 000 000,00
Předpokládaná dotace na volby do zastupitelstev krajů1 000 000,00
3. KONSOLIDACE, PŘIJATÉ DOTACE1 240 000,00
Dotace na volbu prezidenta republiky0,00
Finanční vypořádání s MmP0,00
Sociální fond1 240 000,00
CELKEM PŘÍJMY88 625 200,00
FINANCOVÁNÍ (údaje jsou v Kč)
Zapojení prostředků z roku 2022/202319 674 900,00
Předpokládaný zůstatek fin. Prostř. Soc. fondu k 31.12.2023600 000,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ20 274 900,00
CELKEM ZDROJE108 900 100,00


VÝDAJE (údaje jsou v Kč)
14. Vnitřní správa 22 774 000,00
Odměny zastupitelů vč. náhrad a odvodů(komise, výbory)2 774 000,00
Platy zaměstnanců vč. náhrad mezd a odvodů13 420 000,00
Ostatní osobní výdaje (dohody)550 000,00
Ostatní povinné pojistné60 000,00
Cestovné20 000,00
Pohoštění50 000,00
Zpravodaj250 000,00
Provoz ÚMO I3 500 000,00
Úpravy přízemí budovy U Divadla čp. 828 + realizace0,00
Provoz JSDH150 000,00
Náklady na volbu prezidenta0,00
Náklady na volby Evropský parlament1 000 000,00
Náklady na volby do zastupitelstev krajů1 000 000,00
15. Životní prostředí35 355 000,00
15.1 - Životní prostředí neinvestiční31 905 000,00
Platy zaměstnanců úklidu a zahradnic vč. náhrad mezd a odvodů8 600 000,00
Operativní údržba a úklid obvodu3 000 000,00
Náklady na HM a DHM pro potřeby operativní údržby500 000,00
Péče o zeleň a o stromy7 500 000,00
- seče trávy3 500 000,00
- péče o zeleň1 000 000,00
- péče o stromy3 000 000,00
Údržba parku Tyršovy sady6 000 000,00
Údržba prostoru Přednádraží500 000,00
Odpady vč. černých skládek3 805 000,00
Zahradní mobiliář a herní prvky1 000 000,00
Fontány a zavlažovací systémy1 000 000,00
15.2 - Životní prostředí investiční3 450 000,00
Rekonstrukce dětského hřiště nábř. Závodu míru3 000 000,00
Nákup DHM - kamery450 000,00
27. Doprava34 800 000,00
27.1 - Doprava neinvestiční19 300 000,00
Opravy a udržování komunikací9 300 000,00
Oprava vozovky ul. Gebauerova2 000 000,00
Opravy chodníků8 000 000,00
27.2 - Doprava investiční15 500 000,00
Projektové dokumentace2 500 000,00
Opravy chodníků0,00
Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty5 000 000,00
Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Stud.8 000 000,00
33. Školství, mládež, tělovýchova100 000,00
Dotace a dary školám a na aktivity mládeže100 000,00
Věcné dary – Pardubická devítka (3.420,00), Fénix Run Pce (1.900,00)0,00
34. Kultura547 000,00
Akce pořádané MO I350 000,00
Náklady při významných výročích7 000,00
Životní jubilea90 000,00
Dotace a dary na kulturní akce100 000,00
Dotace Východočeskému divadlu Pardubice0,00
Dotace ART STORM CZ, s.r.o.0,00
Sociální fond použití1 840 000,00
Odeslané konsolidační transfery11 744 100,00
Odvod části poplatku za TKO10 504 100,00
Příděl z rozpočtu sociálního fondu1 240 000,00
Rezervy1 740 000,00
Rezerva rady80 000,00
Rezerva starosty80 000,00
Rezerva místostarosty30 000,00
Rezerva rozpočtu1 500 000,00
Rezerva na řešení krizových situací dle krizového zákona50 000,00
CELKEM VÝDAJE108 900 100,00