Stavební úpravy v ul. Na Drážce před čp. 1558-1560, Pardubice

Jedná se o stavební úpravy stávajících zpevněných ploch a chodníků a o vybudování nového propojovacího chodníku. Odvodnění stávajících a navržených ploch bude řešeno pomocí vsakování na volný terén (SO 101 a SO 102). Dále dojde k rekonstrukci stávajícího veřejného osvětlení a doplnění souboru veřejného osvětlení (SO 401). Stavební objekt (SO 801) řeší sadové a terénní úpravy, je navržena výsadba keřového patra, záhonů trvalek, travin a 3 ks nových stromů jako náhrada za 1 pokácený strom. 

Stavební úpravy v ul. Na Drážce před čp. 1558-1560, Pardubice

Popis akce - specifikace prací:

SO 101 – Zpevněné plochy

 • Pokácení 1 ks vzrostlého stromu, včetně odstranění pařezu a jeho likvidace.
 • Vybourání stávajících zpevněných ploch (beton, betonová dlažba, litý asfalt, pískoviště) včetně konstrukčních vrstev.
 • Před bytovým domem čp. 1558-1561 bude vybudován podélný chodník s konstrukcí pro pojíždění, který bude napojený na stávající chodník (rovnoběžný s místní komunikací v ulici Na Drážce). Šířka chodníku bude 3,50 m mezi obrubami. Délka chodníku bude cca 63,00 m. Na tento chodník bude před bytovým domem čp. 1560 navazovat plocha obratiště šíře 4 m a délky 6,50 m. 
 • Podélný chodník bude s krytem z betonové skladebné dlažby tvaru parkety (100 x 200 x 80 mm) přírodní barvy s opticky zvýrazňujícími prvky ve tvaru čtverce rozměru 1,00 x 1,00 m vyskládaných ze skladebné betonové dlažby tvaru parkety (100 x 200 x 80 mm) barvy žluté.
 • Odvodnění propustného podloží na nepropustné stmelené vrstvě z kameniva zpevněného cementem bude pomocí drenážní geotextílie.
 • Tvar vzoru skladby bude proveden obdobně jako již v přilehlých navazujících realizovaných opravených chodnících.
 • Ostatní chodníky budou s konstrukcí pochozí, a to v šířce 1,50 m a 2,00 m a 2,40 a 2,45 mezi obrubami a s krytem z betonové skladebné dlažby tvaru parkety (100 x 200 x 60 mm) barvy přírodní. 
 • Chodníkové obrubníky budou betonové barvy přírodní (80/250/1 000 mm).
 • Zálivy pro lavičky budou o rozměrech 1,00 x 2,00 m (pro 1 lavičku) a 1,00 x 4,00 m (pro 2 lavičky).
 • Před vchody do bytového domu budou chodníky s konstrukcí z betonové skladebné dlažby tvaru parkety (100 x 200 x 60 mm) šířky 2,20 m mezi obrubami přírodní barvy.


SO 102 – Zpevněné plochy

 • Bude vybudován průběžný chodník od bytového domu čp. 1560 po obratiště v ulici Radiomechaniků s krytem z betonové skladebné dlažby tvaru parkety (100 x 200 x 60 mm) barvy přírodní délky 83,80 m a šířce 2,05 m mezi obrubami.
 • Propojovací chodníky budou v šířce 1,50 m mezi obrubami. Od čp. 1560 k ul. Úzká bude chodník délky 16,90 m a od čp. 1557 do ul. Radiomechaniků délky 27,65 m.
 • Propojovací chodníky budou s konstrukcí pochozí v šířce 1,50 m mezi obrubami a s krytem z betonové skladebné dlažby tvaru parkety (100 x 200 x 60 mm) barvy přírodní, varovné pásy jsou navrženy ze skladebné betonové dlažby barvy parkety v tl. 60 mm barvy červené s hmatnou úpravou.
 • U objektu SO 102 – při napojení šikmého chodníčku na místní komunikaci v ul. Radiomechaniků dojde k odbourání stávající silniční obruby a přeosazení silniční obruby nové se sníženou podsádkou na + 20 mm pomocí betonové nájezdové silniční obruby 150/150/1 000 mm. Přechod k plné výšce sil. obruby bude proveden pomocí silniční obruby přechodové levé a pravé. U snížené obruby bude proveden varovný pás z hmatné dlažby. Ze strany v místě napojení na stávající vozovku místní komunikace dojde k přeosazení stávající betonové přídlažby – betonový vodící pásek 250/80/500 mm pokládaný podélně.
 • Na průběžném chodníku probíhá rekonstrukce teplovodní sítě a skutečný rozsah prací v rámci SO 102 bude stanoven v průběhu stavby na základě objemu prací provedených společností provádějící rekonstrukci teplovodní sítě. 
 • Odvodnění všech chodníků bude řešeno příčným a podélným sklonem povrchu vsakováním, na terén. Zemní pláň bude mít příčný sklon 3,00 %. 
 • Skladba veškerých konstrukčních vrstev bude splňovat TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací.
 • Při stavbě budou dodrženy stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí a zařízení. Nesmí dojít k poškození stávajících inženýrských sítí.


SO 401 – Veřejné osvětlení

 • Bude provedena rekonstrukce stávajícího souboru veřejného osvětlení – úprava a doplnění souboru veřejného osvětlení.
 • Budou odpojeny a demontovány 4 stávající osvětlovací body včetně stávající kabelové vedení VO. 
 • Dojde k instalaci 7 nových osvětlovacích bodů a bude položeno nové kabelové vedení mezi těmito osvětlovacími body. 
 • Dojde k napojení na stávající kabelové rozvody veřejného osvětlení.
 • Bude provedeno uzemnění nových osvětlovacích bodů na společný zemnič.
 • Osvětlení bude provedeno uličními svítidly LED, instalovanými na dříku na bezpaticových stožárech ve výši 6 m. Viz. dokumentace SO 401.


SO 801 – Sadové a terénní úpravy

 • Dojde k odstranění 1 ks stromu (borovice) před vchodem čp. 1560 z důvodu kolize se stavbou. 
 • Za odstraněnou dřevinu bude provedena náhradní výsadba, a to výsadba 3 ks stromů muchovníků. Dále bude realizována souvislá skupinová výsadba keřů.
 • Na ploše záhonu 298 m2 bude provedena výsadba keřů, trvalek a travin. Ostatní plochy budou osety travním semenem. Keře nebudou osazovány před montážními dvířky sloupů VO ve vzdálenosti 1,0 m. Podrobně viz. SO 801.


Mobiliář

 • Dojde k odstranění stávajícího pískoviště.
 • Stávající zábradlí bude odstraněno. 
 • 2 ks mobilních květníků budou odvezeny do areálu Služeb města Pardubic a.s. 
 • Bude provedena demontáž a zpětná montáž stávajícího odpadkového koše.
 • 3 ks stávajících laviček budou demontovány a předány Městskému obvodu Pardubice III.
 • Podél chodníků bude osazen nový mobiliář. Dojde k osazení 5 ks nových litinových laviček s umělohmotnými prkny délky 1,80 m (barvy mahagon). Lavičky budou stejného typu jako ve vedlejším vnitrobloku čp. 1561-1563.

Umístění chodníků, dlážděných ploch a sadové úpravy jsou patrné z přílohy D.1.1.2 Situace.

Příprava stavby:

Zpracovatel projektové dokumentace:PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, Pardubice, IČ 25292161
Zodpovědný projektant:Jana Förstlová
Dokumentace pro společné povolení stavby:Prosinec 2020
Dokumentace pro provádění stavby:Prosinec 2020
Cena za zpracování PD:99 946 Kč včetně DPH 21 %


Fotogalerie