Úvod

Práce na aktualizaci „Strategického plánu rozvoje města Pardubice pro další plánovací období 2007 – 2014“ byly zahájeny schůzkami pěti pracovních skupin (pro dopravu, životní prostředí, sociální oblast a vzdělávání, ekonomický rozvoj a bydlení a pro cestovní ruch, kulturu a sport). Na těchto schůzkách byly znovu posouzeny a případně přeformulovány zejména slabé stránky města, popsány největší překážky rozvoje a bylo hodnoceno plnění úkolů ze stávajícího strategického plánu. Současně odbor strategie a rozvoje aktualizuje Profil města.

Členové řídicí komise na svém jednání dne 2. 4. 2007 posoudili, doplnili a upravili strategickou vizi města a rozhodli o kritických – rozvojových oblastech, pro které budou zpracovány akční plány.

Po diskusi bylo přijato toto nové rozčlenění kritických oblastí:

  1. Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly
  2. Přitažlivé, aktivní město - sociální oblast, kultura, sport, volný čas a cestovní ruch,
  3. Životní prostředí a bydlení
  4. Doprava


Hlavním důvodem je jak snížení počtu řešených témat, tak snaha po jejich větší vzájemné provázanosti a komplexním řešení, které bude nezbytné pro práce na integrovaném plánu rozvoje. 

Pracovní skupiny ke každé kritické oblasti se sešly ve dnech 17. a 18. dubna a definovaly záměry akčních plánů a specifikovaly náplň jednotlivých oblastí. Na následných schůzkách ve dnech 9. – 11. května byly vytipovány konkrétní cíle, které by měly záměry naplnit, nebo byly zmíněny další koncepce a strategie, které problematiku řeší. Ve středu 16.5. projednala záměry a cíle strategická komise a doporučila změny, úpravy a doplnění textu. Další kolo jednání pracovních skupin, které se uskutečnilo počátkem června, zkonkretizovalo / upravilo a doplnilo navržené cíle o projekty.

Strategický plán rozvoje města Pardubic byl schválen 30. října 2007.