Statutární město Pardubice zahájilo dne 24. 2. 2022, podpisem smlouvy o dílo projekt „Terminál BCZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0016768

V rámci realizace projektu došlo k přesunu stávajícího autobusového nádraží, které se nacházelo na jiných pozemcích, než je místo realizace Terminálu B. Byl vybudován terminál regionální a dálkové autobusové dopravy, který má přímou vazbu na sousední Terminál A (MHD) a hlavní železniční stanici. Byla vybudována nová příjezdová a odjezdová stanoviště a plochy pro krátkodobá odstavení autobusů, v místě Terminálu B bylo zřízeno parkování pro jízdní kola v podobě stojanů.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného operačního programu, specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy a z rozpočtových prostředků Pardubického kraje dle Smlouvy o poskytnutí individuální dotace  č. ODSH/22/24840.

Celkové investiční náklady jsou 125 154 733,49 Kč vč. DPH.

Celkové uznatelné náklady jsou vyčísleny na částku 102 235 815,00 Kč, z toho příspěvek EU je 86 900 442,75 Kč, tj. 85 %. Dotace ze státního rozpočtu je 5 111 790,75 Kč, tj. 5 %. Poskytnutá individuální dotace Pardubickým krajem činí 9 000 000,00 Kč. Město Pardubice tak předpokládá podíl ve výši 13 918 918,49 Kč na nezpůsobilých nákladech a 10 223 581,50 Kč na způsobilých nákladech.

Řídící orgán: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Zprostředkující subjekt: CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Hlavním cílem projektu bylo vybudování veřejného prostoru s fungujícím terminálem pro veřejnou regionální ale i dálkovou dopravu, zejména autobusovou. Úspěšnou realizací tohoto projektu vzniklo místo určeného pro přestup, ale i nástup (jelikož místo mohou využívat i lidé, co přijdou pěšky) na složky veřejné dopravy. Vznik Terminálu B zajistil přímou vazbu na sousední hlavní železniční stanici v Pardubicích a také Terminál A, který se nachází hned vedle budoucího Terminálu B. Terminál A představuje síť trolejbusů a autobusů MHD.

Dostavbou Terminálu B došlo k vytvoření uceleného přestupního uzlu kombinující železniční, autobusovou i městskou hromadnou dopravu v Pardubicích, což vede ke zvýšení dostupnosti, atraktivnosti a komfortu pro kombinovaný druh přepravy - pěší, cyklo, MHD, bus, železnice.

Hlavní aktivitou projektu byla výstavba Terminálu B jako významného přestupního uzlu veřejné dopravy, jehož parametry reflektují zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2. Projekt tak naplňuje hlavní podporovanou aktivitu dle kap. 3. 1. 2 Specifických pravidel. Doplňkově byly vybudovány prvky zvyšující bezpečnost dopravy (např. bezbariérové komunikace pro pěší, veřejné osvětlení), prvky telematiky pro veřejnou dopravu (např. informační systém pro cestující), prvky zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba zeleně) a parkovací plochy pro jízdní kola.

Realizace projektu byla ukončena v červnu 2023.