Ubytovna

Ubytování na městské ubytovně je určeno výhradně pro občany s trvalým pobytem na území města. O umístění rozhoduje komise složená z pracovníků oddělení sociálních služeb a prevence, odboru majetku a investic a z pracovníků pardubických azylových domů. Přijímání je závislé na aktuální kapacitě zařízení. 

Přednostně poskytujeme ubytování rodinám v krizové životní situaci. Na ubytovně působí sociální pracovníci oddělení, kteří ubytovaným klientům poskytují podporu a pomoc. Cílem spolupráce je osamostatnění klienta a vstup do standardní formy bydlení.

Chci si podat žádost o ubytování na městské ubytovně v Češkově ulici č. p. 1240.

Vyplněnou žádost, která je ke stažení v sekci formuláře, odevzdejte vedoucímu ubytovny (Vladimír Borovec, tel. 466 613 224). O přijetí na ubytovnu rozhoduje pracovní skupina, která se schází pravidelně každý kalendářní měsíc, dle aktuální potřeby. Přijetí je podmíněno splněním základních podmínek, mezi které patří například trvalý pobyt na území města.

Komunitní centrum

Jedná se o volnočasové zařízení pro předškolní a školou povinné děti, které žijí na městské ubytovně a blízkém okolí. 

Fungování Komunitního centra je rozděleno na dopolední a odpolední aktivity. Dopolední klub je určen pro předškolní děti, nenahrazuje však povinné předškolní vzdělávání. Lektoři Komunitního centra připravují děti na vstup do mateřské školy. Děti si zde zvykají na kolektiv, učí se vnímat lektora jako autoritu, rozvijí jemnou motoriku, trénují logopedii, upevňují si hygienické návyky.

Odpolední klub je určen pro školou povinné děti a klade důraz především na doučování a školní přípravu. Lektoři s dětmi kromě školních záležitostí probírají témata jako chování a hygiena, školní docházka, pomoc v domácnosti. Během roku je pro děti realizováno i mnoho dalších volnočasových a sportovních aktivit.

Multikulturní centrum

Multikulturní centrum je volnočasové zařízení určené pro mladé dospělé a dospělé příslušníky komunity. Cílem fungování tohoto centra je smysluplné trávení volného času. Lektoři MKC dohlíží na chod centra, organizují volnočasové a sportovní aktivity pro návštěvníky a jsou klientům a jejich rodinám nápomocni při řešení životních situací. V případě nutnosti zprostředkovávají klientům kontakt se sociálními pracovníky oddělení. 

V rámci centra funguje neformální uskupení „Rómská rada“ jejíž členové se snaží upozorňovat a řešit problémy, které mohou vznikat díky odlišnostem v komunikaci mezi majoritní společností a komunitou.