Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ul. Jana Zajíce, Pardubice

Předmětem stavby je dopravní řešení komunikace v ul. Jana Zajíce v Pardubicích, a to v úseku od zastávek u Pergoly po křižovatku s ul. Luďka Matury. Celková délka úseku místní komunikace je cca 200 m.

Jedná se o zvýšení bezpečnosti dvou stávajících přechodů pro chodce:

  • Přechod pro chodce 1 u Steak Stationu včetně návazností (od křižovatky s ul. Luďka Matury po křižovatku s výjezdem z parkoviště naproti supermarketu Albert).
  • Přechod pro chodce 2 u supermarketu Albert včetně návazností úseku směrem k Pergole.

​​​
A dále pak o provedení:

  • Vodorovného dopravního značení pro regulaci dopravy v celém úseku.
  • Úpravy svislého dopravního značení.
  • Vysazené chodníkové plochy na přechodech provedené stavebně pro zkrácení délky přechodů na normové hodnoty a pro zajištění rozhledových poměrů na přechodech.
  • Vysazené plochy v rozhledových polích křižovatek.
  • Zvýšení kapacity parkovacích míst regulačními opatřeními.

Specifikace prací:

Přechod pro chodce 1 (přes komunikaci v ul. Jana Zajíce u Steak Stationu): 
Délka přechodu je prostřednictvím vysazené plochy z chodníkového nároží od Steak Stationu a vodorovným značením zkrácena na 7,00 m. Šířka přechodu zůstává ve stávajících parametrech
(tj. š. 4,00 m). Vysazené plochy a vodorovné značení jsou navrženy tak, aby byly zajištěny dostatečné rozhledové poměry z nároží přechodu a z komunikace na přechod. Stávající zrcadlo na stožáru VO je navrženo zachovat, a to z důvodu zajištění rozhledových poměrů ze směru od ul. Blahoutova na nároží přechodu u Steak Stationu (pro rychlost v = 50 km/h), kde se nachází v rozhledovém poli pevné oplocení. Svislá dopravní značka Z4a Směrová deska levá, umístěná na kritickém rohu pevného oplocení, bude ponechána. Směrový návrh je řešen s ohledem na provoz trolejbusové linkové dopravy. 
Nároží přechodu je řešeno stavebně – prodloužením chodníku o 3,75 m na úkor stávající vozovky. Na toto prodloužení navazuje ve směru od Alberta nově vytvořená vysazená plocha ohraničená silničními obrubami s podsádkou +12 cm, která má pro chodce ochrannou a pro řidiče naváděcí funkci. Svislá značka IP6 umístěna nyní na osvětlovacím stožáru přechodu bude přemístěna před začátek přechodu do vysazené plochy na samostatný sloupek, ve světlé vzdálenosti min. 0,5 m od líce obruby. Vnitřek vysazené plochy bude ohumusován v tl. 200 mm a ozeleněn.

Úsek ul. Jana Zajíce mezi přechody:
V úseku od přechodu 1 k přechodu 2 v ul. Jana Zajíce je po pravé straně ve směru jízdy k supermarketu Albert navrženo ponechání stávající svislé značky B29 – zákaz stání, s jejím doplněním o dodatkovou tabulku E4 s délkou úseku 30 m. Vodorovné dopravní značení za přechodem ve směru k supermarketu Albert je navrženo tak, aby byla zajištěna délka rozhledu pro zastavení vozidla pro v = 50 km/h jedoucího ul. Jana Zajíce od Alberta směrem k přechodu pro případ předjíždění. Ve vzdálenosti 30 m za přechodem začíná parkovací pruh s vyznačenými podélnými stáními. Celkem je navrženo 6 stání. Délka jednoho stání je 5,75 m, délka krajních stání pak 5,25 m. Parkovací pruh je v celé dl. šíře 2,00 m. Konec parkovacího pruhu při napojení komunikace z parkoviště od panelových domů je řešen s použitím vysazené plochy provedené opět stavebně, s ohledem na zachování odvodnění komunikace a odsazením této plochy od posledního krajního stání tak, aby do něho bylo možné komfortně bez zbytečných manévrů najet. Vysazená plocha začíná kvůli odvodnění komunikace až za stávající vpustí. Výjezd z parkoviště je fyzicky a vodorovným značením posunut, aby byly zajištěny rozhledové poměry na výjezdu z parkoviště. V protisměru, podél supermarketu Albert, je navržen manipulační pruh o šířce 2,00 m a délce 35,00 m.
V celém úseku ul. Jana Zajíce mezi přechody je navrženo nové vodorovné dopravní značení, přičemž uspořádání je následující: parkovací pruh š. 2,00 m, jízdní pruh š. 3,50 m, jízdní pruh š. 3,50 m, manipulační pruh š. 2,00 m. V ose komunikace je nově navržena středová čára V2a (3/6/0, 125).

Přechod pro chodce 2 (u supermarketu Albert):
Délka přechodu je stavebně – vysazenými plochami zkrácena na 7,00 m. Šířka přechodu zůstává ve stávajících parametrech – tj. š. 4,00 m. Vysazené plochy a vodorovné značení v návaznosti jsou navrženy tak, aby byly zajištěny dostatečné rozhledové poměry z přechodu a z komunikace na přechod pro rychlost v = 50 km/h. Vysazené plochy jsou ohraničené silniční obrubou s podsádkou +12 cm, vnitřky ploch ohumusovány a ozeleněny. Kolmá stání v bezprostřední blízkosti přechodu jsou upravena tak, aby byly zajištěny rozhledové poměry na přechodu. Umístěním vysazené plochy dojde ke zrušení 2 nejbližších stání u přechodu a dále až ke kontejnerovým přístřeškům budou vodorovnými čarami V10b vyznačena 3 kolmá stání pro O1 o rozměrech 2,50 x 4,75 m; v délce 4,30 m před kontejnerovým přístřeškem pak bude vodorovné DZ V12a Žlutá klikatá čára.

Úsek ul. Jana Zajíce za přechodem 2 (směrem k Pergole):
Šířka komunikace mezi obrubami zůstává stávající, pouze bude její prostor vymezen vodorovným dopravním značením. Příčné uspořádání bude následující: směrem k pergole zleva pás š. 1,60 m - pouze vodorovné DZ čára V4, 2x 3,50 m jízdní pruh, kolmé stání š. resp. dl. stání 4,75m (zůstávají stávající). V celém úseku je nově navržena středová čára. V úseku 50 m ve směru od přechodu k pergole je navržena V1a, při výjezdu z parkoviště u supermarketu Albert doplněna čarou V2b 3/1,5/0,125 a za výjezdem z Alberta je dále v návaznosti pouze středová čára V2a (3/6/0,125). Dále je upraven směrový oblouk v
křižovatce na výjezdu z komunikace od centrálního parkoviště. Oblouk je upraven tak, aby v rozhledovém poli auta napojující se na hlavní nebyla umístěna kolmá parkovací stání při výhledu vlevo, jak je tomu ve stávajícím stavu. Zároveň je při umístění obruby respektováno odvodnění do stávající uliční vpusti.

Odvodnění komunikace:
Odvodnění komunikace zůstává stávající, směrové vedení obrub je navrženo tak, aby nedošlo k narušení systému dosavadního odvodnění. Nově je přidána 1 uliční vpusť pro odvodnění komunikace u přechodu pro chodce 1 (u Steak Stationu), a to z důvodu příčného vyspádování povrchu vozovky k obrubě – zde by vytvořením vysazené plochy zůstala část plochy komunikace neodvodněná. Uliční vpusť UV1 je přípojkou DN 150 dl. 26,2 m napojena do kanalizace. V úžlabí chodníku je navržen liniový odvodňovací žlab s mříží se žlabovou vpustí ŽV1, tato je napojena do přípojky vedoucí z UV1 a dále do kanalizace.
V obou nárožích přechodu pro chodce u Alberta jsou umístěny v chodníku vždy v úžlabí vytvoř. příčnými sklony po jednom odvodňovacím žlabu s mříží a žlabovou vpustí.
Žlabové vpusti jsou napojeny do stávajících vpustí uličních (přípojkami DN 150 dl. 8,30 m a dl. 4,40 m). Vzhledem k potřebě odvodnit účelně nároží přechodu u Alberta je přeskládána i malá plocha ze zámkové dlažby (roh chodníku) cca do protažení s hranicí budovy supermarketu. Chodníky jsou příčnými sklony vyspádovány do žlabu anebo volně do terénu – podsádka obruby je v místě směru spádu 0,00 cm.

Příprava stavby:

Zpracovatel projektové dokumentace:PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, Pardubice, IČ 25292161
Zodpovědný projektant:Ing. Regina Reisingerová
Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby:Červen 2015
Cena za zpracování PD:63 525 Kč včetně DPH 21 %