Územně analytické podklady zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území. Jedná se o nástroj sloužící jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace, jejích změn a pro rozhodování v území.

Územně analytické podklady (dále také ÚAP) obsahují především zjištění a vyhodnocení hodnot v území, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů vyplývajících z právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (tzv. limity využití území) a záměry na provedení změn v území. Součástí ÚAP je zjišťování a vyhodnocování udržitelnosti rozvoje území a určení problémů k řešení územně plánovací dokumentací.

Více informací o územně plánovacích podkladech najdete v § 25 a dalších zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.