Kontaktní informace


Kontaktní údaje


Magistrát města Pardubic
Štrossova 44
530 21 Pardubice

Životní situace

Chci realizovat hydrogeologický průzkumný vrt. Je třeba povolení k provedení tohoto vrtu?

K realizaci hydrogeologického průzkumného vrtu je třeba udělení souhlasu dle § 17 vodního zákona, odst. 1. písmeno i) před jeho realizací. Tímto souhlasem nevzniká stavebníkovi právo odběru podzemních vod. Vystrojování HG vrtu však podléhá vodoprávnímu řízení, neboť se jedná o výstavbu vodního díla. K žádosti je třeba doložit projekt geologických prací.

Chci realizovat studnu pro osobní potřebu (např. zalévání zahrady, zásobování domácnosti apod.). Je třeba nějaké povolení?

Žádost o společné povolení a povolení k nakládání s podzemními vodami najdete na stránkách www.pardubice.eu (úřad – radnice – formuláře – odbor životního prostředí – oddělení vodního hospodářství – žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů a žádost o společné povolení), popř. tuto žádost lze vyplnit zde na oddělení vodního hospodářství. Dále je k žádosti potřeba doložit 2 paré projektové dokumentace a 1 x vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (posudek hydrogeologa). Správní poplatek za vydání stavebního povolení činí 300, Kč a platí se na pokladně odboru životního prostředí platební kartou.

Chci odebírat povrchovou vodu z vodního toku. Musím mít nějaké povolení?

Pro odběr povrchové vody z vodního toku je třeba povolení k odběru povrchových vod.

Odkaz - Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami http://www.mmp.cz/spravamesta/organymesta/magistrat/formulare/zivotni_form/

K výše uvedené žádosti je třeba doložit :

  1. Situační výkres v kopii katastrální mapy se zakreslení záměru a s jeho popisem
  2. Informace o vlastnictví pozemků dotčených záměrem
  3. Stanovisko příslušného správce vodního toku k odběru ( Povodí Labe, státní    podnik, Víta Nejedlého 951, 50003 Hradec Králové, Státní pozemkový úřad Pardubice nebo Lesy ČR Hradec Králové
Chci u rodinného domu realizovat domácí čistírnu odpadních vod (DČOV) a vypouštět tyto vody do potoka nebo rozstřikem z akumulační nádrže. Je to možné?

Dle vodního zákona má stavebník dvě možnosti a to:

  • požádá příslušný vodoprávní úřad o vydání společného povolení podle § 15 vodního zákona, podle § 94j stavebního zákona a povolení vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo povrchových. Přílohou žádosti bude 2x PD, ověřenou autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby, 1 x hydrogeologický posudek zpracovaný podle § 9 vodního zákona,
  • nebo stavbu provede na ohlášení podle § 15a vodního zákona, které je spojeno s územním souhlasem, kdy k ohlášení stavebník doloží 2x PD ověřenou autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby, 1 x hydrogeologický posudek zpracovaný podle § 9 vodního zákona, závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví – ČIL, certifikát čistírna označené CE, návrh provozního řádu, vyjádření správce povodí – Povodí Labe, státní podnik, souhlasy vlastníků sousedních pozemků se stavbou DČOV vyznačené na situaci.

 

Kontaktujte nás

Ohledně vody nás můžete kontaktovat také pomocí tohoto formuláře.

E-mail
Poznámka