O voličský průkaz může volič požádat následujícími způsoby:

PÍSEMNĚ - písemná žádost o vydání voličského průkazu se podává obecnímu úřadu (úřadu městského obvodu) příslušnému dle místa trvalého pobytu voliče (u něhož je volič zapsán ve stálém seznamu voličů), a to nejpozději do pátku 13. září 2024. Žádost v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče (volič žádost obecnímu úřadu zaslal např. poštou). Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě, bude-li tato zaslána prostřednictvím datové schránky voliče (FO nebo PFO).
OSOBNĚ - v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad (úřad městského obvodu) o ústní žádosti voliče o vydání voličského průkazu po prokázání jeho totožnosti sepíše úřední záznam, osobně lze o vydání voličského průkazu požádat nejpozději do středy 18. září 2024 do 16:00 hodin, kdy se uzavře STÁLÝ seznam voličů.

Termín voleb

  • Prezident republiky vyhlásil na dny 20. a 21. září 2024 volby do zastupitelstev krajů a třetiny Senátu Parlamentu České republiky (I. kolo) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 147/2024 Sb.