Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

Jsou upraveny především zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou č. 233/2000 Sb. Voličem může být pouze státní občan ČR (nikoliv cizí státní příslušník), který alespoň v sobotu 24. září dosáhne věku 18 let, přičemž v případném II. kole voleb bude moci hlasovat také občan, který alespoň v sobotu 1. října dosáhne věku 18 let. Překážkami výkonu volebního práva zde jsou:

  • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,
  • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (např. karanténa na uzavřeném infekčním oddělení), k částečnému prolomení této zásady může dojít v souvislosti s připravovanými zvláštními způsoby hlasování (covid-19).

U senátních voleb může volič hlasovat na voličský průkaz, avšak jen na území „domovského“ senátního volebního obvodu (příslušného dle místa jeho trvalého pobytu na území ČR, nejedná-li se o voliče s voličským průkazem vydaným u zastupitelského úřadu). O vydání voličského průkazu může volič požádat od vyhlášení voleb u „svého“ obecního úřadu dle místa trvalého pobytu (v případě Pardubic u příslušného úřadu městského obvodu), a to osobně nebo písemně (v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem; v případě ověření podpisu u obecního nebo krajského úřadu je úkon osvobozen od správního poplatku). Osobně lze o vydání voličského průkazu požádat až do středy 21. září do 16:00 hodin (osobně pro případné II. kolo voleb do středy 28. září do 16:00 hodin), písemně (prostřednictvím pošty či datové schránky) pouze do pátku 16. září do 16:00 hodin), přičemž voličské průkazy budou voličům předávány či zasílány nejdříve od čtvrtka 8. září.  Je-li volič s bydlištěm v zahraničí zapsán ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu, může hlasovat pouze na území ČR v jím vybraném senátním volebním obvodu, ve kterém se letos senátní volby konají, a to na základě voličského průkazu vydaného příslušným zastupitelským úřadem.

Kandidátem do Senátu PČR může být volič - pouze státní občan ČR, který alespoň v sobotu 24. září dosáhne věku 40 let a není omezen na svéprávnosti k výkonu volebního právaPřihlášky k registraci se podávají příslušnému registračnímu úřadu - pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu, tedy Magistrátu města Pardubic v případě volebního obvodu č. 43 a dále Městskému úřadu Ústí nad Orlicí v případě volebního obvodu č. 46, a to nejpozději do úterý 19. července do 16:00 hodin. Tyto registrační úřady jsou rovněž garantem organizačně technické přípravy, průběhu a provedení voleb do Senátu.

Voličům - pouze občanům České republiky bude umožněno hlasování do Senátu PČR, a to po prokázání jejich totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Hlasovací lístky pro I. kolo voleb do Senátu PČR budou voličům dodány do domácností nejpozději v úterý 20. záříve dnech voleb může volič tyto na požádání obdržet i ve volební místnosti.

V případě konání II. kola voleb do Senátu PČR ve dnech 30. září a 1. října nebudou hlasovací lístky dodávány voličům do domácností, když volič tyto obdrží přímo ve volební místnosti.

Další informace k senátním volbám

Mnohé další informace k problematice komunálních a senátních voleb naleznete na stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz / Volby (viz i naše stálé přesměrování na volební stránky Ministerstva vnitra níže). K vyhledání celkových i dílčích výsledků voleb nebo informací pro členy okrskových volebních komisí k zjišťování výsledků hlasování (např. příklady vyhodnocení hlasovacího lístku při komunálních volbách, instruktážní videopořad aj.) či pro sledování průběžného stavu sčítání hlasů lze pak doporučit internetové stránky Českého statistického úřadu www.volby.cz (rovněž viz níže naše stálé přesměrování na tyto stránky).