Volby do zastupitelstev obcí

Jsou upraveny zejména zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhláškou  č. 59/2002 Sb. Voličem může být státní občan ČR nebo státní občan jiného členského státu Evropské unie, pokud alespoň v sobotu 24. září dosáhne věku 18 let a nejpozději v pátek 23. září bude přihlášen v obci k trvalému pobytu (státní občan jiného členského státu EU také k registrovanému přechodnému pobytu). Překážkami výkonu volebního práva, pro něž volič nebude moci fakticky hlasovat, jsou:

  • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,
  • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno výslovně ve výroku rozsudku soudu),
  • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (např. karanténa na uzavřeném infekčním oddělení), k částečnému prolomení této zásady může dojít v souvislosti s připravovanými zvláštními způsoby hlasování (covid-19), nebo
  • zahraniční výkon služby vojáka z povolání nebo vojáka v záloze.

Volič - státní občan jiného členského státu EU, pokud hodlá hlasovat, by měl nejpozději do středy 21. září do 16:00 hodin u obecního úřadu příslušného dle místa jeho trvalého či přechodného pobytu požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, není-li v něm již zapsán z doby dřívější. Nebude-li však občan jiného členského státu EU zapsán v dodatku stálého seznamu voličů ve dnech voleb, bude možné jej do výpisu z dodatku dopsat přímo ve volební místnosti. Zápis v dodatku pak není podmínkou pro kandidaturu voliče - občana jiného členského státu EU do zastupitelstva obce, dále pro podepsání petice na podporu kandidatury nezávislého kandidáta či sdružení nezávislých kandidátů, popř. pro členství v okrskové volební komisi (vyjma zapisovatele, tím může být pouze občan ČR).

U komunálních voleb se nepoužívají voličské průkazy, volič tak může hlasovat pouze ve svém „domovském“ volebním okrsku (příslušném dle místa jeho trvalého pobytu).

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí se podávají příslušným pověřeným obecním úřadům, nebo obecním úřadům minimálně se dvěma odbory, a to nejpozději do úterý 19. července do 16:00 hodin, zmeškání uvedeného termínu a hodiny je důvodem pro vydání rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny. Do obecních zastupitelstev mohou kandidovat politické strany, politická hnutí a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů. Nezávislí kandidáti nebo sdružení nezávislých kandidátů musí oproti ostatním typům volebních stran ke kandidátní listině přiložit navíc petici podepsanou voliči, kteří podporují jejich kandidaturu. Od celoplošných komunálních voleb v r. 2014 přibyla náležitost kandidátní listiny, a to údaj o pohlaví kandidáta, který se však následně na hlasovací lístek nepřenáší, od posledních celoplošných voleb v r. 2018 pak bylo zákonem zpřesněno, že věk kandidáta se uvede ke 2. dni voleb, tedy k sobotě 24. září.  Maximální počet kandidátů na kandidátní listině odpovídá počtu volených zastupitelů.

Kandidátem může být volič - postačí tedy, bude-li mít kandidát nejpozději v pátek 23. září trvalý pobyt v obci (občan jiného členského státu EU může mít i registrovaný přechodný pobyt v obci), v níž kandiduje, dále bude splňovat podmínku dosažení věku 18 let nejpozději k sobotě 24. září, přičemž kandidatuře z výše uvedených překážek výkonu volebního práva nebrání omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu či výkon služby vojáka v zahraničí. V samostatném odkazu naleznete zpracované vzory kandidátních listin, jeden zcela univerzální pro všechny typy volebních stran, druhý je využitelný konkrétně pro sdružení nezávislých kandidátů či nezávislého kandidáta.

Voličům - občanům České republiky bude umožněno hlasování do zastupitelstva obce po prokázání jejich totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Voličům - občanům jiného členského státu Evropské unie bude umožněno hlasování do zastupitelstva obce po prokázání jejich totožnosti a státního občanství jiného členského státu Evropské unie, a to průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky (v případě potvrzení o přechodném pobytu ve spojení s jiným dokladem, v němž je obsažena fotografie voliče - např. cestovním pasem).

Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději v úterý 20. záříve dnech voleb může volič tyto na požádání obdržet i ve volební místnosti.

Další informace ke komunálním volbám

Mnohé další informace k problematice komunálních a senátních voleb naleznete na stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz / Volby (viz i naše stálé přesměrování na volební stránky Ministerstva vnitra níže). K vyhledání celkových i dílčích výsledků voleb nebo informací pro členy okrskových volebních komisí k zjišťování výsledků hlasování (např. příklady vyhodnocení hlasovacího lístku při komunálních volbách, instruktážní videopořad aj.) či pro sledování průběžného stavu sčítání hlasů lze pak doporučit internetové stránky Českého statistického úřadu www.volby.cz (rovněž viz níže naše stálé přesměrování na tyto stránky).