Volební okrskové komise hledají členy

Volební okrskové komise hledají své členy. Část jich sice navrhnou politické strany, ale komise je třeba doplnit o členy z řad veřejnosti. Jen Pardubice budou potřebovat při letošních volbách do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu České republiky pro svých 92 okrskových komisí minimálně 460 lidí. Za práci v komisi jim přísluší odměna.


Volby se konají v pátek 23. září od 14 do 22 hodin a v sobotu 24. září od 8 do 14 hodin, v případě konání druhého kola voleb do Senátu pak ještě v pátek 30. zářív sobotu 1. října ve stejných časech. Zájemci o členství v okrskových volebních komisích se mohou již nyní hlásit na úřadech městských obvodů. Část členů bude do komisí delegována politickými stranami, do potřebného počtu je doplní dobrovolníci z řad veřejnosti. Všichni komisaři mají nárok na jednorázovou odměnu, která letos, kdy se v Pardubicích konají nejen komunální, ale také senátní volby činí, za předpokladu konání druhého kola voleb, 3300 korun pro řadového člena komise, 3900 pro místopředsedu a 4000 korun pro předsedu komise.

Úkolem členů okrskové volební komise je dohled nad řádným průběhem voleb ve svěřeném okrsku. Členové zapisují voliče na základě občanských průkazů, dbají na pořádek ve volební místnosti a mají pod dohledem správnost a tajnost hlasování. Po ukončení voleb sčítají hlasy a vyhotoví zápis o průběhu a výsledku hlasování.

Volebním komisařem může být každý plnoletý občan České republiky nebo jiného státu, který má právo volit na území města Pardubice a není kandidátem pro volby do Zastupitelstva města Pardubice. Nesmí u něj nastat překážka výkonu volebního práva, například omezení svéprávnosti nebo výkon trestu odnětí svobody.

 

Tiskový úsek