Vybudování nových parkovacích míst v ul. Na Okrouhlíku před čp. 1247, Pardubice

Investiční akce: Vybudování nových parkovacích míst v ul. Na Okrouhlíku před čp. 1247, Pardubice. Jedná se o výstavbu 10 parkovacích stání před bytovým domem čp. 1247 v místě stávající zeleně s příjezdem přes vyvýšenou plochu. V rámci výstavby bude provedena rekonstrukce místní komunikace k bytovému domu a přilehlých chodníků. V místě střetu příjezdové komunikace a chodníku bude navržen vyvýšený přejezdový chodník pro zajištění bezpečnosti chodců. Dále bude rozšířeno místo pro umístění kontejneru a vybudována kanalizační přípojka dl. 8 m včetně vpusti.

Vybudování nových parkovacích míst v ul. Na Okrouhlíku před čp. 1247, Pardubice

Popis akce - specifikace prací:

Jedná se o výstavbu 10 parkovacích stání před bytovým domem čp. 1247 v místě stávající zeleně s příjezdem přes vyvýšenou plochu. V rámci výstavby bude provedena rekonstrukce místní komunikace k bytovému domu a přilehlých chodníků. V místě střetu příjezdové komunikace a chodníku bude navržen vyvýšený přejezdový chodník pro zajištění bezpečnosti chodců. Dále bude rozšířeno místo pro umístění kontejneru a vybudována kanalizační přípojka dl. 8 m včetně vpusti.

Parkovací stání
Parkovací stání jsou navržena jako kolmá šířky 2,80 m s krajním rozšířením o 0,25 m a délky 4,50 m. Příčný sklon parkovacích stání je navržen na 1 % a podélný na 2 %. Parkovací stání budou provedena z betonové dlažby tl. 80 mm viz. konstrukční vrstvy. Oddělení jednotlivých stání bude provedeno z betonové dlažby kontrastní barvy červené. Parkovací stání budou oddělena od zeleně silniční obrubou s podsádkou + 10 cm. Parkovací stání pro invalidy není navrhováno, jelikož je v oblasti dostačený počet těchto parkovacích stání.

Příjezdová komunikace
Příjezdová komunikace je navržena pro potřeby kolmého parkování na šířku 4,25 m, dle ČSN 73 6056 - Tabulka 6, délky cca 34 m a v příčném jednostranném sklonu 2,5 %. Podélný sklon komunikace je navržen na 1 %. Komunikace bude provedena z asfaltu. Komunikace bude lemována betonovým vodícím proužkem šířky 0,25 m.

Chodníky
Chodníky, u kterých bude provedena rekonstrukce, jsou navrženy na šířky 1,50 a 2,00 m s příčným sklonem 2 % a podélným sklonem 1 %. Chodníky budou provedeny z betonové dlažby šedé tl. 60 mm. Dlažba bude ukotvena do chodníkové obruby s podsádkou + 60 mm a 0 mm.

Sjezd přes průběžný chodník
U sjezdu bude zachován průchozí prostor v min. šířce 0,90 m chodníku se spádem 2 % bez snížení plochy, směrem ke snížené obrubě bude proveden rampový nájezd v šířce 1,00 m se sklonem max. 10 %. Sjezd je navržen z betonové dlažby barvy šedé tl. 80 mm upnuté do silniční betonové obruby s podsádkou 0 mm a s podsádkou + 10 cm.
V rámci výstavby dojde k osazení nových betonových vodících proužků a obrub a k umístění varovných pásů.

Plocha pro kontejnerová stání
Plocha pro kontejnerová stání bude vydlážděna ve stejném místě jako je nyní ale bude rozšířena na šířku 2,50 m pro zajištění lepší dostupnosti kontejneru viz. příloha C.2 Podrobná situace z DSP+PDPS. Tato plocha bude z betonové dlažby a bude upnuta do chodníkové a silniční obruby.

Odvodnění bude řešeno příčným a podélným sklonem do stávajících uličních vpustí a do nově navržené kanalizační vpusti, která bude napojena na stávající kanalizaci.

V rámci přípravy území budou provedeny veškeré práce přípravného charakteru, které umožní bezproblémově realizovat daný záměr v území. Jedná se zejména o tyto práce:

  • Sejmutí ornice;
  • Vybourání povrchu stávající komunikace;
  • Vybourání povrchu stávajících chodníků;
  • Vybourání stávajících silničních a chodníkových obrub.

Příprava stavby:


Zpracovatel projektové dokumentace:PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, Pardubice, 
IČ 25292161
Zodpovědný projektant:Ing. Michal Hornýš
Dokumentace pro územní rozhodnutí:Říjen 2017
Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby:Listopad 2017
Cena za zpracování PD:79 860 Kč včetně DPH 21 %


Fotogalerie