Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Ing. Petra Vojtíšková, Ing.arch. Pavla Pannová
ProjektantAtelier AURUM s.r.o.
Datum nabytí účinnostilistopad 2017
Doplňující informace

Zastupitelstvo města Pardubic vydalo XVIII.změnu Územního plánu města Pardubice usnesením č. Z/2137/2017 a Z/2138/2017 na svém zasedání dne 23.11.2017

Zrušení části XVIII. Změny Územního plánu města Pardubice Krajským soudem:
Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích rozhodl rozsudkem vyhlášeným pod č.j. 52 A 49/2021-105 ze dne 11. října 2021 takto:

Opatření obecné povahy – XVIII. Změna Územního plánu města Pardubice – vydané usnesením zastupitelstva Statutárního města Pardubice ze dne 23.11.2017, které nabylo účinnosti dne 21.12.2017, se v části vymezující plochy „OK – občanská vybavenost koncentrovaná“ na pozemcích parcelní číslo 1803/6, 1800/2, 1798/1,1798/2,1800/5 a 1803/13, vše v katastrálním území Pardubice, ruší ke dni 14.12.2020.