Architektonická soutěž o návrhNávrh č. 1 – odměna
Ing. arch. Václav Škarda

 • Návrh zaujímá silnou a kultivovanou formou, která dobře zapadá do struktury sídliště.
 • Návrh je však zároveň expanzivní vůči bezprostřednímu okolí a nepodporuje život ve veřejném prostoru, se kterým komunikuje pouze skrze vnitřní pasáž. Porota se obává provozních nedostatků – problematické fungování veřejné pasáže (zejména akusticky), způsob zásobování. Jako nedostatek se jeví umístění víceúčelového sálu do suterénu. Silný koncept, který ovšem nereflektuje komfort místností – místnosti učeben ve velké míře pouze s horním osvětlením, bez oken.  Problematická efektivita návrhu z důvodu velkých ploch komunikací a společných prostor.
 • Celkový obestavěný prostor je přiměřený, návrh má větší plochy fasád díky vnitřnímu dvoru, což může mít negativní vliv na provozní náklady.
Návrh č. 1

Návrh č. 2 – 2. dělená cena
Studio Perspektiv, s.r.o.,
Grido, architektura a design, s.r.o.

 • Porota oceňuje jasnou suverénní figuru a výraz. Objekt má vysokou architektonickou kvalitu a dobře hospodaří s prostorem. Parter je přínosem pro své okolí, má jasně řešený vstup. Návrh ve velké míře zachovává vzrostlou zeleň. Parkování je řešeno nedostatečně.
 • Návrh vyniká jasným a čitelným vnitřním uspořádáním. Kompaktnost hmotového řešení si vyžádala daň v podobě některých provozních nedostatků – taneční sál nevhodně umístěný nad multifunkčním sálem, kavárna s neodděleným provozem, úzké vnitřní komunikace.
 • Obestavěný prostor je přiměřený, kompaktní obálka má pozitivní vliv na energetické řešení.
...Nadpis

Návrh č. 3 – odměna
Anagram&Gruppa LLC

 • Návrh s lehkým a elegantním výrazem. Vizuálně však neodpovídá typologii umělecké školy. Ve velké míře zachovává stávající vzrostlou zeleň. Parter vizuálně komunikuje s okolím. Dopravní řešení je nefunkční.
 • Objekt má přehledné vnitřní členění prostoru. Porota má obavy z vysoké energetické náročnosti! Funkčně problematické stínění, zejména za silného větru. Diskutabilní je funkčnost a formálnost kruhového chodníku před vstupem.
 • Obestavěný prostor je přiměřený. Vzhledem k charakteru fasád jde však o velmi energeticky náročné řešení.
...Nadpis

Návrh č. 4
Mackovič architecture s.r.o.

 • Porota shledává neúměrnost návrhu ke kontextu místa, neefektivní tvarové a konstrukční řešení. Hlavní vstup je umístěn za roh stávajícího domu. Nejasná funkce vnitřního dvora.
 • Akusticky velmi nevhodné řešení proskleného víceúčelového sálu, balkón stínící orchestr. Nevhodné řešení vnitřní „pavlače“ – proporce, akustika, obavy z bezpečnosti. Problematické využití střešních teras bez stínění.
 • Obestavěný prostor je mírně vyšší. Poměr obálky vůči objemu stavby bude generovat vyšší náklady na údržbu a energetiku.
...Nadpis

Návrh č. 5 – 2. dělená cena
Med Pavlík architekti s.r.o.

 • Porota oceňuje urbanistické řešení ve vazbě na kontext místa, velkorysost vstupu a bohatě dimenzovaný předprostor budovy s dostatkem zeleně. Jako přínosné vnímá začlenění do kontextu sídliště, poskytující interaktivní avšak nerušící spolupůsobení školního zařízení, bydlení a veřejného prostranství se zelení. Zvláště řešení tanečního sálu se zdá být vhodné. Porota však doporučuje zvážit vyšší podíl zpevněného povrchu – shromažďovací plocha pro větší počet lidí. Návrh disponuje komplexně navrženým dopravním řešením. Orientace učeben na jih generuje nutnost stínění – vizualizovaná předvěšená perforovaná fasáda je však navržena jen značně schematicky.
 • Návrh naplňuje nejlépe provozní požadavky provozovatele z hlediska umístění všech oborů. Odborníkem na akustiku byl víceúčelový sál zhodnocen jako nejlépe řešený.
 • Obestavěný prostor je nejvyšší. Členitost objektu bude generovat vyšší investiční a energetické náklady.
...Nadpis

Návrh č. 6 – 3. cena
TŘI.ČTRNÁCT architekti s.r.o​​​​​​​

 • Porota oceňuje výraznou, a přitom kompaktní architektonickou formu. Příjemně rytmizovaná fasáda s jasnou hierarchií. Problematicky je hodnoceno uzavřené předpolí objektu a dopravní vazby na hlavní vstup.
 • Atraktivně řešené společné pobytové schodiště. Racionální vnitřní dispozice. Nedostatečně řešený víceúčelový sál, zejména zázemí, režie, varhany.
 • Nízký obestavěný prostor a sevřená forma předurčují návrhu splnění ekonomických kritérií.
...Nadpis

Návrh č. 7
MS architekti s.r.o.        

 • Cizorodá forma nereflektující kontext okolí a funkci domu. Těžko identifikovatelný vstup. Tvarové řešení neodpovídá typologii umělecké školy. Dobré řešení dopravy.
 • Nefunkční řešení vnitřního dvora z hlediska provozu.
 • Vysoký obestavěný prostor. Velký podíl prosklených ploch a složité detaily budou generovat vyšší investiční a provozní náklady.
...Nadpis

Návrh č. 8
​​​​​​​
Ing. arch. Jaroslav Sedlák
Mgr. Ing. arch. Szymon Rozwalka
autorská spolupráce: Ing. arch. Maroš Belopotocký,
​​​​​​​Ing. arch. Šimon Doubrava

 • Koncepce se zachováním původního pavilonu není v návrhu dostatečně zobrazena. Návrh je obtížně srozumitelný. Jako jediný z návrhů nerespektuje regulativy návrhu Územního plánu bez dostatečného odůvodnění. Velmi složité tvarové řešení objektu i parteru.
 • Velmi nevhodná kombinace průjezdu a průchodu pod domem. Dopravně nefunkční řešení. Nepřehledné vnitřní dispozice a provoz.
 • Přes zdánlivou úsporu obestavěného prostoru velká plocha obálky, která bude generovat vyšší náklady na provoz. Neefektivní náklady za zemní práce.
...Nadpis

Základní údaje k soutěži

Soutěž je vyhlášena jako architektonická, užší, jednofázová, projektová soutěž o návrh

Termíny
14. 4. 2022
Vyhlášení soutěže
11. 5. 2022
Odevzdání žádostí o účast s podklady
24. 5. 2022
Zúžení počtu účastníků (max. 8 účastníků)
25. 7. 2022
Odevzdání návrhů

Ceny
1.cena - 450 000 Kč
2.cena - 350 000 Kč
3.cena - 250 000 Kč

Náhrady výloh
Náhrady výloh spojených se soutěží pro účastníka budou rovnoměrně rozděleny mezi vybrané soutěžící formou skicovného.
Dohromady je vyčleněno 350 000 Kč.

Odměny
100 000 Kč

Žádost o účast
• čestná prohlášení
• portfolio referenčních prací (3 referenční stavby vysoké urbanisticko-architektonické a dispoziční kvality, z toho alespoň jedna stavba byla realizována v rozpočtovaných stavebních nákladech nad 40 mil. Kč bez DPH)

Soutěžní návrh
Fyzická podoba odevzdání:
3 panely formátu B1 na výšku
• půdorys, řezy, řezopohledy a pohledy ZUŠ v M 1:200
• situace pozemku ZUŠ s půdorysem 1.NP v M 1: 200
• vizualizace:
- zákres do fotografie z nadhledu
- vizualizace z pohledu chodce
- vizualizace interiéru
- další výkresy či schémata dle uvážení

Model
• vkládací model M 1:200

Digitální podoba odevzdání:
na profilu zadavatele prostřednictvím elektronického nástroje - https://nen.nipez.cz/profil/pardubice
• Čestná prohlášení (Složka 1)
• Panel (Složka 2)
• Jednotlivá vyobrazení (Složka 3)
• Autorská zpráva a bilanční tabulka (Složka 4)

Cíl soutěže

ZUŠ Pardubice-Polabiny vznikla původně jako pobočka tehdejší LŠU v Pardubicích v Havlíčkově ulici. Poprvé otevřela škola dveře svým žákům 2. února 1968 a od školního roku 1968/1969 byla ustanovena naše škola tak, jak jí známe dodnes – jako samostatná instituce. Původně se na škole vyučoval pouze hudební, taneční a výtvarný obor, od 4. února 1971 se otevřel pro žáky i literárně-dramatický obor. V těchto oborech poskytuje škola vybraným dětem základy příslušného uměleckého vzdělání, výjimečně talentované žáky připravuje k dalšímu odbornému uměleckému studiu na vyšších typech uměleckých škol.

Výuka v současnosti probíhá na čtyřech budovách v Polabinách – část hudebního oboru spolu s ředitelstvím se nalézá v hlavní budově v Lonkově ulici (komerční objekt s nájemným), další část hudebního a literárně-dramatický obor se nachází v budově v ulici Kosmonautů (tzv. „Čistírna“), zbytek hudebního a výtvarný obor pak v budově v ulici Nová a konečně tanečnice a tanečníci tančí v sálech Gymnázia Mozartova. Naši pedagogové však také dojíždějí do poboček na sídlišti Dubina, v Lázních Bohdaneč a ve Svítkově – tato tři odloučená pracoviště máme v plánu zachovat i do budoucna.

Velkou výzvou pro naši školu je již od dob vzniku prostorová vybavenost. Škola bohužel nikdy neměla jedno společné pracoviště pro všechny obory a je tak více než 50 let rozeseta po celém sídlišti Polabiny. Tato situace velice komplikuje spolupráci mezi jednotlivými obory i pedagogy a přirozený rozvoj školy. Proto jsme jako škola velmi vděčni zřizovateli – Statutárnímu městu Pardubice, že spolu s námi vnímá tuto silnou potřebu nové společné budovy ZUŠ Pardubice-Polabiny, jejíž návrh bude výsledkem této architektonické soutěže.

A jaká by měla nová budova a s ní i naše ZUŠka být? Měla by být novým přirozeným kulturním a společenským centrem Polabin, nejen školou, kde se „pouze“ učí. Měla by být otevřená a přátelská pro rodiny i s malými dětmi, ne uzavřená, plná restrikcí a nutící maminky s malými dětmi čekat na sourozence venku v zimě. Měla by poskytovat komfort a možnost vyučovat i vystupovat s velkými soubory, ne řešit velikost těchto těles podle toho, aby se „někam vešly“. Měla by poskytnout možnost širšího využití nových technologií v rámci výtvarky, ne podmiňovat umístění digitálních zařízení rozmístěním, počtem a funkčností zásuvek. Měla by být místem setkávání a diskuse mezi všemi učiteli, ne institucí, kde se všichni potkají jen na pedagogických poradách. Měla by to být budova krásná, kterou se budou Pardubice chlubit a my všichni uvnitř hrdě prezentovat, nejen místo kam se chodí do práce.

Již přes 50 let tato touha uvnitř ZUŠky, jejích žáků i jejich rodičů bují, a mnoho a mnoho lidí se opravdu nemůže dočkat, že by se jim tento letitý sen mohl splnit. Těšíme se, že právě tato soutěž nás tomuto snu opět o krok přiblíží.

Jiří Kabát M.Mus.
ředitel ZUŠ Pardubice-Polabiny