Zprostředkující subjekt integrovaných teritoriálních investic

Zajišťuje výkon přenesené působnosti v oblasti naplňování integrované strategie a integrovaných územních investic (ITI) v sídelní aglomeraci Pardubice - Hradec Králové v souladu se zákonem o podpoře regionálního rozvoje a dalšími relevantními právními předpisy, v souladu s veřejnoprávními smlouvami uzavřenými mezi příslušnými ministerstvy (řídícími orgány) a statutárním městem Pardubice coby zprostředkujícím subjektem, a v souladu s relevantní řídící dokumentací vydanou příslušnými řídícími orgány. Statutární město Pardubice podepsalo veřejnoprávní smlouvu s Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Detailní působnost odboru

ZS ITI plní zejména tyto úkoly:

 • hodnotí žádosti o podporu integrovaných projektů předložené do příslušné výzvy, v rozsahu svěřeném veřejnoprávní smlouvou a podle pravidel příslušného programu, tj. provádí výběr projektů. Součástí výběru projektů je zejména posouzení souladu projektu s integrovanou strategií, podle souboru stanovených kritérií. Výběr projektů zahrnuje přinejmenším částečné hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti a dále ověření kvalitativních aspektů projektu dle stanovených kritérií,
 • vydává pro účely řízení o poskytnutí dotace závazné stanovisko o výběru operací,
 • vede složky projektů a uchovává doklady o administrativní činnosti v souladu s řídící dokumentací,
 • zajišťuje kontakt se žadateli o podporu a příjemci podpory a poskytuje jim z hlediska své působnosti informace vztahující se k realizaci integrované strategie rozvoje území,
 • vypisuje výzvy pro předkládání integrovaných projektů v souladu s řídící dokumentací,
 • provádí kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí žádostí o podporu integrovaných projektů,
 • provádí věcné hodnocení žádostí o podporu integrovaných projektů, je-li pro výzvu stanoveno,
 • vkládá údaje o integrovaných projektech do informačního systému MS2014+ a odpovídá za včasnost, úplnost a správnost zadávaných údajů,
 • vyjadřuje se k podstatným změnám v integrovaných projektech,
 • spolupracuje s řídícími orgány při zpracování analýzy rizik příslušného operačního programu a plnění nápravných opatření,
 • informuje řídící orgán o nesrovnalostech či podezřeních na nesrovnalost, zjištěných při implementaci operačního programu a integrovaných projektů,
 • spolupracuje při přípravě podkladů pro monitorovací výbor operačního programu,
 • je oprávněn zpracovávat a předkládat řídícímu orgánu, resp. monitorovacímu výboru návrhu souboru kritérií pro posouzení souladu projektu s integrovanou strategií rozvoje území,
 • poskytuje řídícímu orgánu součinnost při přípravě metodických materiálů,
 • zpracovává své interní postupy, aktualizuje je v souladu s platnou řídicí dokumentací a připomínkami řídícího orgánu a řídí se jimi,
 • podává žádosti o poskytnutí dotace na financování činnosti zprostředkujícího subjektu ITI a je oprávněn tyto projekty administrovat.