Oznámení o nálezu věci

Poř.čísloČíslo jednacíNalezená věcVyhlášení nálezu od – do
Rok 2023


01/2023498/2023Finanční hotovost23. 01. 2023 – 23. 01. 2026
02/20233529/2023Mobilní telefon13. 06. 2023 – 23. 06. 2026
03/20233651/2023Mobilní telefon26. 06. 2023 – 26. 06. 2026
05/20234248/2023Černá peněženka23. 08. 2023 – 23. 08. 2026
Rok 2022


01/202238/2022Jízdní kolo05. 01. 2022 - 05. 01. 2025
03/2022476/2022Mobilní telefon15. 02. 2022 – 15. 02. 2025
04/20221654/2022Batoh s obsahem23. 05. 2022 – 23. 05. 2025
05/20221655/2022Mobilní telefon23. 05. 2022 – 23. 05. 2025
06/20221824/2022Hotovost06. 06. 2022 – 06. 06. 2025
08/20222221/2022Mobilní telefon07. 07. 2022 – 07. 07. 2025
09/20222836/2022Dětské kolo + helma15. 07. 2022 – 15. 07. 2025
10/20222490/2022Mobilní telefon22. 07. 2022 – 22. 07. 2025
11/20222527/2022Mobilní telefon26. 07. 2022 – 26. 07. 2025
12/20222589/2022Mobilní telefon28. 07. 2022 – 28. 07. 2025
14/20224902/2022Mobilní telefon12. 12. 2022 – 12. 12. 2025
Rok 2021


01/2021471/2021Mobilní telefon08. 02. 2021 – 08. 02. 2024
04/20211177/2021Jízdní kolo09. 04. 2021 – 09. 04. 2024
06/20211380/2021Mobilní telefon28. 04. 2021 – 28. 04. 2024
07/20211494/2021Pánská mikina + klíče06. 05. 2021 – 06. 05. 2024
08/20212101/2021Jízdní kolo24. 06. 2021 – 24. 06. 2024
09/20212181/2021Finanční hotovost02. 07. 2021 – 02. 07. 2024
10/20213349/2021Dětské odrážedlo10. 09. 2021 – 10. 09. 2024
11/20213413/2021Fitness náramek15. 09. 2021 – 15. 09. 2024
13/20214333/2021Mobilní telefon27. 10. 2021 – 27. 10. 2024
14/20214568/2021Mobilní telefon11. 11. 2021 – 11. 11. 2024
15/20214647/2021Jízdní kolo16. 11. 2021 – 16. 11. 2024
16/20214938/2021Klíč od vozidla06. 12. 2021 – 06. 12. 2024
Rok 2020


10/20202899/2020Mobilní telefon24. 08. 2020 – 24. 08. 2023
11/20203642/2020Mobilní telefon08. 10. 2020 – 08. 10. 2023
12/20204694/2020Klíč od vozidla07. 12. 2020 – 07. 12. 2023
13/20204748/2020Mobilní telefon09. 12. 2020 – 09. 12. 2023
14/20204868/2020Mobilní telefon15. 12. 2020 – 15. 12. 2023
15/20205028/2020Jízdní kolo28. 12. 2020 – 28. 12. 2023
16/20205031/2020Jízdní kolo28. 12. 2020 – 28. 12. 2023


Informace

Možnost vyzvednutí nalezené věci : Úřad městského obvodu Pardubice III, Jana Zajíce 983 , 530 12 Pardubice, OEVV – PODATELNA , kancelář č. 1
Tel. 466 799 149 , 731 198 162

Nalezené doklady jsou předávány na příslušné správní úřady, zdravotní pojišťovny, banky, apod.

Další nalezené věci ( registrační zn. vozidla, brýle, mobilní telefon, tablet atd. ), které nesplňují podmínky ztrát a nálezů, jsou také k vyzvednutí na výše uvedené adrese.

Problematika ztát a nálezů je řešena tzv. novým občanským zákoníkem, tedy zákonem č. 89/2012 Sb.
Nález
§ 1051
Má se za to, že si každý chce podržet své vlastnictví a že nalezená věc není opuštěná. Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji.
§ 1052
(1) Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.
(2) Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů, a není-li jich, postupuje, jako by byl nálezcem.
§ 1053
(1) Obec vyhlásí nález obvyklým způsobem. Nepřihlásí-li se v přiměřené době ten, kdo věc ztratil a má-li věc značnou hodnotu, učiní obec vhodné opatření, aby nález vešel v širší známost.
(2) Zjistí-li obec sama vlastníka, zejména z nezaměnitelného označení věci, oznámí mu nález a vyzve ho, aby si věc převzal.
§ 1054
(1) Obec rozhodne, jak bude nalezená věc uschována. Souhlasí-li s tím nálezce či jiná osoba a je-li to vhodné, může obec rozhodnout, že věc bude uschována u této osoby. Věci značné hodnoty, zejména peníze o vyšší částce, obec odevzdá zpravidla do soudní úschovy nebo je uloží jiným vhodným způsobem.
(2) Věc, která se nedá uschovat bez patrné škody nebo kterou lze uschovat jen s nepoměrnými náklady, obec prodá ve veřejné dražbě a s výtěžkem naloží podle odstavce 1; předtím však odečte vlastní náklady s dosavadní správou věci. S neprodejnou věcí obec naloží libovolným způsobem; to neplatí, jde-li o věc, o níž nelze mít pochybnost o její výjimečnosti a hodnotě.
§ 1055
Věc nebo výtěžek za ni stržený vydá obec včetně plodů a užitků a po odečtení nákladů a nálezného tomu, kdo věc ztratil, nebo vlastníkovi, pokud se přihlásí do jednoho roku od vyhlášení nálezu.
§ 1056
(1) Nálezné náleží nálezci i tehdy, když lze vlastníka zřejmě poznat ze znamení na věci, nebo z jiných okolností.
(2) Nálezné činí desetinu ceny nálezu. Má-li však ztracená věc hodnotu jen pro toho, kdo ji ztratil, nebo pro jejího vlastníka, náleží nálezci nálezné podle slušného uvážení.
§ 1057
(1) Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel. Spočívá-li však nález v penězích, mohou je tyto osoby jen užívat; to platí i o výtěžku za věc strženém.
(2) Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného.
(3) Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.