Pardubice mají Strategii školství pro život 21. století

Město dlouhodobě usiluje o to, aby školství na území Pardubic bylo co nejkvalitnější a nejmodernější. Aby toho dosáhlo, musí znát nejen současný stav školských zařízení, ale mít také jasně stanovené plány do budoucna. A přesně tyto body jsou mimo jiné obsahem nové Strategie školství Pardubic 2030, která má spolu s čerstvě spuštěným webem Pardubické školství pomoci radnici oblast vzdělávání nadále co nejefektivněji rozvíjet.


Nový dokument je tvořen souborem cílů, kterých chce město v následujících deseti letech dosáhnout s tím, že pro každý rok bude podle aktuální situace a možností městského rozpočtu vytvořen konkrétní akční plán se stanovenými úkoly a odpovědností. Hlavním důvodem, proč Strategie školství Pardubic 2030 vůbec vznikla, byla příprava plánu opatření, kterými město bude schopno včas reagovat na dlouhodobé trendy v oblasti školství a demografický vývoj, výstavbu nových bytů a pohyb pracovních sil, zejména co se týče zajištění dostatečných a kvalitních kapacit škol. „Náš závazek je zajistit místo pro každé pardubické dítě v mateřské a základní škole, zvýšit spokojenost dětí, žáků i rodičů a podpořit pracovní klima a motivaci zaměstnanců. Abychom tuto vizi naplnili jako garant funkčnosti systému, musíme investovat do rozvoje kompetencí a motivace pedagogů a individuálního přístupu k dětem a žákům. V současné době máme zmapovaný stav jednotlivých škol a školských zařízení, díky čemuž jsme získali jasný jízdní řád nutných rekonstrukcí a potřebných investic nejen do kapacit škol, ale i odborných učeben, stravovacích provozů a sportovišť. Strategie školství je navíc živý strategický dokument, nikoliv žádný „šuplíkový“ projekt, takže jej bude samozřejmě možné dle vývoje situace aktualizovat, a to zejména na základě potřeb škol a jejich žáků,“ informuje o důvodech vytvoření nové školské strategie náměstek primátora Jakub Rychtecký, do jehož gesce školství spadá. „V rámci letošního akčního plánu je naší prioritou dokončení výstavby nové ZŠ Montessori a přípravy navyšování kapacit mateřských škol díky rozšíření počtu míst mateřinky v ulici Teplého a vzniknout by měla také školka v ulici Gorkého,“ popisuje nadcházející investice náměstek Rychtecký.

Pardubické školství v současné době zahrnuje více jak 19 tisíc dětí, které navštěvují mateřské a základní školy, domovy dětí a mládeže či další školská zařízení a kterým by město rádo nabídlo co nejlepší zázemí pro výuku. „Město bude moci díky tomuto dokumentu lépe předvídat a upravovat prostředí takovým způsobem, aby pro žáky bylo inspirativní a motivující. Zároveň zapojíme další zájmové skupiny, které nám svými názory a podněty mohou pomoci vytvářet ještě funkčnější vzdělávací systém. Zastupitelstvem čerstvě schválená Strategie školství je přitom v historii města první takto rozsáhlou koncepcí, kterou bude mít nyní pardubický vzdělávací systém k dispozici,“ podotýká vedoucí odboru školství, kultury a sportu pardubické magistrátu Ivana Liedermanová.

Cílem města samozřejmě je mít jasné plány do budoucna a mít přehled o tom, na jaké investice je třeba se v příštích letech zaměřit a jaké dílčí oblasti ve školství efektivněji rozvíjet. Stejně tak si však radnice uvědomuje i nutnost kvalitní prezentace pardubického školství, do které by ráda zapojila všechny aktéry z oblasti vzdělávání. „Přemýšleli jsme, jak naše školství maximálně zviditelnit, dostat je na ucelené místo a učinit jej transparentnější a přístupnější nejen samotným aktérům. Proto jsme se spolu s vytvořením nové strategie rozhodli spustit tematický web https://pardubickeskolstvi.cz/, jehož prostřednictvím otevíráme oblast školství široké veřejnosti. Zobrazeny zde jsou nejen informace o jednotlivých školských zařízeních, která jsou zároveň spolutvůrci obsahu, součástí je také fotogalerie, podrobnosti o chystaných akcích či projektech a jejich významu a samozřejmě zde nesmí chybět momentálně ten nejpodstatnější bod, tedy zápisy do škol. Věřím, že se nám touto cestou navíc podaří zefektivnit komunikaci s rodiči a ukázat veřejnosti, jak moderní a kvalitní vzdělávací systém v Pardubicích máme,“ uvádí náměstek Rychtecký.

Strategie vznikala od června roku 2019 a proces jejího zpracování a zhotovení webu pro město zajistila firma AQE advisors, a.s. která se specializuje na strategické plánování pro veřejnou správu. „V rámci zpracování jsme zvolili netradiční přístup, zejména v analytické části. Parametry a rámec analýz jsme si s ohledem na relevantnost potřeb identifikovali společně s městem na pracovních skupinách a následně byly dílčí výstupy ověřovány výzkumem či expertní prací. Při přípravě Strategie jsme postupovali participativním způsobem. Navržené cíle vychází z intenzivního výzkumu mezi více jak 9 tisíci respondenty. Kromě ředitelů, pedagogických i nepedagogických pracovníků byli zapojeni i žáci a jejich rodiče,“ informuje o procesu vzniku Strategie školství Jan Havránek odborný garant AQE advisors.

Strategie, její cíle, projekty, aktuality, představení škol a školských zařízení je k dispozici na odkazu https://www.pardubickeskolstvi.cz/.

 

Výzkumy probíhající v rámci vytváření Strategie školství Pardubic 2030

  • Výzkum mezi žáky základních škol

82 % žáků je rádo, že může chodit právě do té školy, kterou navštěvuje

79 % žáků se cítí ve škole bezpečně

76 % žákům se líbí prostředí ve škole

69 % žáků si cení toho, že se učitelé snaží o to, aby pro ně učení bylo zajímavé

 

  • Výzkum mezi rodiči dětí z mateřských škol

98 % rodičů uvádí, že mohou bez problému komunikovat s učiteli záležitosti jejich dítěte

94 % rodičů uvádí, že jejich dítě chodí do mateřské školy rádo

87 % rodičů si myslí, že je mateřská škola otevřená k připomínkám rodičů

62 % rodičů si myslí, že má reálnou možnost podílet se na chodu mateřské školky a její budoucnosti

 

  • Výzkum mezi rodiči žáků ze základních škol

93 % rodičů je spokojeno s informováním o dění ve škole

91 % rodičů vnímá komunikaci mezi pedagogy a rodiči jako respektující či partnerskou

88 % rodičů by doporučilo základní školu jiným rodičům

45 % rodičů si myslí, že má reálnou možnost podílet se na chodu ZŠ

 

 

Tiskový úsek